سر فصل درس روش ها و فنون عالی تدریس دکتر مازیار میر 

سر فصل درس روشها و فنون عالی تدریس دکتر مازیار میر 
هدف: آشنا کردن دانشجویان با: ۱ مسائل اساسی تربیتی در رابطه با تدریس و مقایسه آنها (پرورش تفکر در مقابل عادت) ۲. شیوه ها و الگوهای تدریس ۳. چگونگی طراحی، اجرا و ارزیابی یک واحد درسی ۴. روشهای معمول در حوزه های علمیه و مقایسه آنها با روشهای معمول در دانشگاهها و مراکز آموزشی
مقدمه
تفکر، مساله اساسی تربیتی
تحلیل تفکر و انواع تفکر
پرورش تفکر در مقابل عادت (دو روش متضاد در آموزش)
– تدریس و یادگیری
فرایند تدریس و یادگیری
مدلهای یادگیری
مراحل یادگیری
کاربرد اساس یادگیری در روشهای تدریس
ارتباط انسانی
ارتباط کلامی و غیر کلامی
مدلهای ارتباطی
فرایند ارتباط موثر
تاثیر شخصیت و رفتار معلم در پیشرفت آموزشی فراگیران و دانشجویان
رفتارهای شایسته معلمان و استادان
شرایط مطلوب یادگیری
– اهداف آموزشی
اساس تهیه و انتخاب اهداف آموزشی
تحلیل آموزشی
تهیه و انتخاب اهداف آموزشی
طبقه بندی اهداف آموزشی
عناصر و خصوصیات اهداف آموزشی (کلی و جزئی رفتاری)
–  شیوه های تدریس 
شیوه سخنرانی
شیوه بحثی
شیوه پرسشی
شیوه آزمایشی
شیوه نمایشی
شیوه گردش علمی
–  الگوهای تدریس 
الگوی پیش سازمان دهنده
الگوی فردمداری
الگوی مشکل گشائی (حل مسئله و روش علمی)
–  طراحی سیستماتیک آموزشی
تدوین هدفها
بررسی شرایط
تعیین تجارب یادگیری
تعیین گروه های آموزشی
–  بررسی منابع
نیروی انسانی
مواد و تجهیزات آموزشی
فضاهای آموزشی
–  بازده
ارزشیابی
اصلاح طرح
نقد و بررسی چند نمونه از طرح های درسی
.تهیه و کاربرد پیش آزمون
محتوا
روشهای تدریس و ارزیابی در حوزهای علمیه
مقایسه دو نوع سیستم یاد شده تدریس (حوزه،دانشگاه)
نتیجه گیری
سر فصل درس روشها و فنون عالی تدریس دکتر مازیار میر 
روش های تدریس 
( Teaching Metho)
 سازمان‌دهی شکل یادگیری با هدف برآورده شدن یک هدف آموزشی خاص، یا به جای گذاردن یک اثر یادگیری خاص است. آموزش برنامه‌ای، سخنرانی، و نمایش عملی مثال‌هایی از روش تدریس محسوب می‌شوند.
تدریس فعال
روش تدریس از نظر مفهومی با «واسطه آموزشی» (وسیله‌ای برای در معرض قرار دادن یک منبع اطلاعات در مقابل دانش آموزان، مانند کتاب درسی، تلویزیون، رایانه یا معلم و دانش آموزان دیگر) تفاوت می‌دارد. در واقع ممکن است از چند روش تدریس مختلف در یک واسطه آموزشی استفاده شود (مانند استفاده از آموزش برنامه‌ای، سخنرانی، یا نمایش عملی در تلویزیون)، یا از یک روش تدریس خاص در چند واسطه آموزشی مختلف استفاده شود .
مانند استفاده از آموزش برنامه‌ای در کتاب درسی یا تلویزیون
در تقسیم‌بندی دیگری روش‌های تدریس را به دودسته روش‌های تاریخی و نوین تفکیک می‌کنند. روش‌های تاریخی روش‌هایی هستند که در گذشته دور به کار می‌رفتند و رش‌هایی که متکی بر یافته‌های روانشناسی و علوم تربیتی جدید می‌باشند روش‌های نوین هستند.
 
انواع روش‌های تاریخی
روش سقراطی
نظام مکتبی در ایران
انواع روش‌های نوین
روش توضیحی
روش سخنرانی
روش اکتشافی
روش حل مسئله
روش مباحثه
پرسش و پاسخ
واحد کار
گروه‌های کوچک
یادگیری فردی
روش آزمایشی
روش نمایشی
گردش علمی یا فعالیت تجربی خارج از کلاس
بازی‌های تربیتی
فن تمرین
روش برنامه ای