تفکر استقرایی در بازاریابی و فروش

تفکر استقرایی در بازاریابی و فروش

تفکر استقرایی در بازاریابی و فروش

تفکر استقرایی در بازاریابی 

 

تفکر استقرایی در بازار

 

انواع تفکر pdf
فکر و تفکر چیست
تحقیق در مورد تفکر
انواع تفکر در مدیریت
انواع تفکر در فلسفه
هدف از تفکر چیست
مقاله در مورد انواع تفکر
تعریف تفکر در روانشناسی


بعنوان یک مدرس و مشاور کسب و کار باید بگویم برای درک هر مطلبی ابتدا بهتر است اول مفاهیم پایه را خوب واکاوی کنیم . مازیار میر یک تعبیر

دست ساز خاص خود دارد که عبارت است از اینکه تکر را مدلی از احیای جستجوگری پیشرفته و تلاش همه جانبه ذهنی برای حل مجهولات را تفکر

می گویند.

تعاریف دیگر

«اندیشیدن سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعلی است.

«اندیشیدن فرایندی رمزی و درونی است که منجر به یک حوزه شناختی می‌گردد که نظام شناختی شخص متفکر را تغییر می‌دهد.

«اندیشیدن فرایندی است که از طریق آن یک بازنمایی ذهنی جدید به وسیله تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدلال

و حل مسئله ایجاد می‌گردد.

اندیشه و تفکر عبارتست از؛ آغاز یک فرایند و فعالیت ذهنی جهت طرح سؤال و پرسش، بررسی و تحلیل داد ه‌های مفروض، تعریف راهکار ملزوم

جهت نیل به مقصود استگستقرا به معنی در کنار هم چیدن جزها، برای خلق یا شناخت یک کل است.

هیلدا تابا((Hilda taba ،ارائه دهنده این الگو معتقد است:

*  تفکر را می‌توان آموخت.

     *  تفکر درگیر شدن فعالیت فرد و مطالب است.                                             

      * جریان تفکر  در توالی قانونمندی نضج می گیرد. 

  طبق نظریه هیلداتابا، الگوی تفکر استقرایی دارای سه مرحله اساسی است:    

الف- تکوین مفهوم

این شیوه دارای مراحلی است که به وسیله‌ی آن معلم، دانش‌آموزان را به پایین‌ترین سطح تفکر یعنی تعیین و برشماری اجزاء مرتبط با یک موضوع یا

مسأله، گروه‌ بندی این اجزاء در طبقاتی که اعضای آن خصوصیات مشترکی داشته باشند و عنوان سازی برای طبقات، هدایت می‌کند. هیلداتابا ،

برای کشانیدن دانش‌آموزان به انجام هر یک از این فعالیت‌ها دست به ابداع رفتارهای آموزشی به صورت، ‌دادن تکالیف می‌زند.


*گام اول:

فهرست ‌گیری

*گام دوم:

گروه ‌بندی

*گام سوم

عنوان ‌دهی

ب- تفسیر مطالب

*گام اول

تعیین جنبه‌های شاخص

*گام دوم

کشف روابط

*گام سوم

استنباط‌ کردن

ج- کاربرد اصول

*گام اول

پیشگویی نتایج                                   

*گام دوم 

توضیح پیشگویی‌ها               

*گام سوم

تصدیق پیشگویی‌ها

در هر سه شیوه جوی از فعالیت دانش‌آموزان بر کلاس حاکم است. معلم آغاز کننده‌‌ی تمام گام‌هاست و فعالیت‌ها از قبل طراحی شده است. بنابراین

برای رسیدن به هدف، معلم در نقش کنترل کننده و ناظر با رفتاری همکارانه ظاهر می‌شود و نحوه‌ی پردازش اطلاعات توسط دانش‌آموزان را با

بیان پرسش‌های مناسب فراخوان کنترل می‌کند. وظیفه‌ی اصلی معلم درک آمادگی شاگرد برای کسب تجربه، فعالیت‌های شناختی جدید،

درون‌سازی و مورد استفاده قرار دادن تجارب به دست آورده در موقعیت جدید است.

مهم‌ترین کاربرد این الگو بهبود ظرفیت تفکر و هدایت دانش‌آموزان به کسب و پرورش اطلاعات در ذهن است. از این الگو می‌توان در تعداد بسیاری از

برنامه‌های درسی در کلاس‌ها و دوره‌های مختلف استفاده کرد. در شیوه‌ی سوم (کاربرد اصول) معلم با بیان مطالب و تکالیف جدید، در واقع مهارت

استفاده از آموخته‌های قبلی در موقعیت جدید را پرورش می‌دهد (تعمیم) که این یک تلاش عمدی برای افزایش تفکّر محسوب می‌شود. پس می‌توان

گفت جریانات استقرایی شامل خلاقیّت در پردازش اطلاعات و نیز استفاده‌ی هم‌گرا از اطلاعات در حل مسائل است.

الگوی تفکر استقرایی باعث می‌شود دانش‌آموزان اطلاعات را گرد آورند. به دقت مورد بررسی قرار دهند، به عبارتی قدرت تمییز خود را بالا ببرند،

سپس به شکل مفاهیم درآورند و دست‌ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند.

دانش‌آموزان با استفاده‌ی منظم از این شیوه توانایی کارآمدتری در تکوین مفاهیم را می‌یابند و بر چشم‌اندازهای خود در نگرش به اطلاعات می‌افزایند.

از راه مسئول ساختن گروهی از دانش‌آموزان در فعالیت استقرایی می‌توان منابع کثیری از مطالب را به آنان آموزش داد. آنها بررسی مطالب از جهات

مختلف را یاد می‌‌گیرند و در تمام جنبه‌های اشیا و حوادث موشکافی می‌کنند.

هر فعالیت آشکاری که توسط شیوه تدریس فرا خوانده شود بازتابی از عملیات ذهنی ناآشکاری است که در مغز و ساخت شناختی دانش آموز ایجاد

می گردد و منجر به توسعه ،نظم در اندیشیدن و قانونمندی جریان تفکر می گردد. جدول زیر نمایه ای از فعالیت های آشکار و عملیات ذهنی

ناآشکاری است که با پرسش های ویژه، فراخوانی می شود و فعالیت فراگیر را در شکل دهی به جریان تفکر موجب می گردد.

 

فعالیت آشکار

 

عملیات ذهنی ناآشکار

پرسش های فراخوان

۱- برشماری،فهرست گیری

تمییز(تعیین موارد مجزا)

چه دیدید؟شنیدید؟یا توجه کردید؟

۲- گروه بندی،طبقه بندی

تعیین ویژگی های مشترک،انتزاعی کردن

چه چیزهایی به هم تعلق دارند؟طبق چه معیارهایی؟

۳- عنوان،طبقه بندی

تعیین نظم سلسله مراتبی،تکوین مفهوم

این گروه ها را چه می نامید؟چه چیز به چه چیز تعلق دارد؟


.
کاربرداصول

تصدیق پیشگویی

پشتیبانی پیشگویی

پیشگویی نتایج

استنباط کردن

کشف روابط

تعیین جنبه‌های شاخص

عنوان دهی

گروه بندی

فهرست نویسی

تفسیرمطالب

تکوین مفهوم                                                                                                          

استقرا از این نظر حائزاهمیت است که ما را با فرامینی که حاکم بر خلقت وآفرینش است آشنا می سازد وراه و  روش خلق وانشا را پیش روی ما قرار

می دهد و به ما می آموزد که با در اختیارداشتن اجزایی معدود بتوانیم به خلق پدیده های کلی وجدید نائل شویم که مولود ما هستند.

طرح درس:

در این جا نوشتن طرح درسی ویژه لازم به نظر میرسد :

این طرح درس باید به صورت فعال محور تنظیم گردد، نگرش باید سیستمی بوده ، بین اهداف ، روش و شیوه ارزشیابی ارتباط سیستمی به وجود آید.

بر اساس این نگرش اهداف، روش هاوشیوه ارزشیابی در امتداد هم نیستند بلکه ارتباط کاملی  با همدیگر دارند.

هدف پایانی:

اهداف پایانی بیشتر معطوف به ایجاد یک قابلیت و توانایی دردانش آموزخواهند بودوحصول اطمینان ازانتقال صرف دانش، در نزد دانش آموزان اهمیت

کمتری دارد.هدف های پایانی در روش تدریس استقرایی سعی دارند به این پرسش پاسخ دهند که \”چرا علوم باید به فراگیر یاد داده شوند؟\”

به بیان دیگر آموزش یک مفهوم علمی ،چه تاثیری بر فراگیر خواهد داشت؟ و چه توانایی و مهارتی را در او ایجاد خواهد کرد؟

هدف های پایانی در الگوی استقرایی،  درزمینه تکوین مفهوم، در رده های زیر طبقه بندی می شوند:

۱-    توانایی در مشاهده کردن:

الف- جمع آوری داده ها از طریق استفاده از حواس

ب- تدوین گفتارهایی در باره ی مشاهدات به صورت  کیفی و کمی

۲-    مقایسه کردن:

توانایی تشخیص و توصیف شباهت ها و تفاوت های بین اجسام،رویدادها و مکانها (تشخیص)

۳-    توانایی در شناسایی :

الف- نام بردن اجسام ،رویداد ها ومکان ها(تمییز)

ب- انتخاب شی،رویداد،مکان یا ترتیب مورد نظراز بین انواع متعددآن

ج- ساختن روشی برای اندازه گیری خواص اشیا


۴-    توانایی در طبقه بندی :

الف- تشکیل دادن گروهها یا دسته هایی بر اساس یک یاچند ویژگی مشهود مشترک

ب- ساختن نموداری ازجدول داده ها

۵ – توانایی در مفهوم سازی:

الف- ایجاد عناوینی جدید برای طبقه ای از محرک های دارای ویژگی های مشترک

ب- تعریف یک یا چند شی ورویداد بر اساس روابط بین آنها

۶- توانایی در تدوین قواعد و اصول:

الف- کشف قواعدی که اشیا و یا امور بر طبق آن طبقه بندی می شوند

ب- تعمیم دادن رابطه ای کلی میان مفاهیم 

ج – بیان رابطه ی میان دو یا چند مفهوم

۷- توانایی در استنباط :

الف- انجام دادن داوری انتزاعی بر اساس مجموعه ای ازمشاهدات ومقایسه ها

ب- تعبیرجدولی ازداده ها

هدف آموزشی:

به منظورتحقق اهداف پایانی لازم است تدابیر آموزشی مورد نیاز اندیشیده شود. این تدابیر آموزشی به صورت سر فصلهای آموزشی تهیه شده ودر

سطح جزئی با عنوان درس معین شده اند۰ هدف آموزشی  همان عنوان آموزشی است که قرار است به دانش آموزان ارائه شود تا با ایجاد تغییراتی

در آنها هدف های پایانی محقق گردد۰معلمان هدف های آموزشی خود را با توجه به فعالیت های دانش اموزان بیان می کنندو یا قابلیتی که در نزد

آنان ایجاد خواهد شد تنظیم می کند.

هدف رفتاری:

آنچه انتظار میرود دانش آموز در کلاس انجام دهد یا قابلیت انجام آن را داشته باشد با عنوان هدف رفتاری مشخص می گردد.هدف رفتاری در حقیقت

فعل و عملی است که پس از تدریس از دانش اموز سر می زند تا معلم متوجه شود که به هدف پایانی مورد نظر رسیده است یا نه.

هدف های رفتاری هر چند به صورت اهدافی قابل پیش بینی تهیه می گردند اما لازم است در طرح هدف رفتاری فعل  و عمل مورد نظر به صورت افعال

قابل اندازه گیری و سنجش تعیین گردند تا امکان عینیت و ارزیابی پیدا کند.

ارزشیابی:

عبارت است از سنجش عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های پایانی ازپیش تعیین شده به منظورتصمیم گیری در این باره که آیا

فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان به بازده مطلوب انجامیده است یا نه؟

دراین الگو، روش ارزشیابی ویژه ای باید طراحی گردد که به جای سنجش میزان دانش انتقال یافته بتواند قابلیت مورد انتظار را که مربوط به توانایی

دراندیشیدن است اندازه گیری کند.

*لازم به تذکر می باشد ،چون قرار نیست فیلمی از موقعیت کلاس ارسال شود، بنابراین مراحل تدریس باید به صورت سناریو( فیملنامه) نوشته شود ،

لطفا برای اگاهی بیشتر به طرح درس نمونه مراجعه نمایید.


*یادآوری این نکته ضروری است در مواردیکه اسامی،لاتین بوده وتداعی آن ها برای دانش آموزان سخت است، معلم باید ابتدا این اسامی را در کلاس

مطرح کند تا فراگیران با آن ها کاملا  آشنا شوند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *