حقوق شهروندی نوین

حقوق شهروندی

در این مقاله کوتاه بعنوان مدرس حقوق شهروندی در سطح کشور به کلیات منشور اخلاقی خواهیم پرداخت  تا اساتید و دانشجویان محترم بتوانند از آن حداکثر استفاده را بنمایند بزودی کلیاتی پیرامون حقوق شهروندی در این سایت ارائه خواهم نمود

متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح ذیل است :

بعنوان یک مشاور و مدرس حقوق شهروندی بسیار علاقمند به

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشیدولت » ، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایرکشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد. برخی از این قوانین را در این مقاله برای علاقمندان ارائه خواهیم نمودحقوق شهروندی نوین

قوانین حقوق شهروندی

ماده ۱ -اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲

مجازات اسالمی، مصوب ۱۳۹۲ -قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳٫

ماده ۲ -بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند ۲ اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران، قانون

تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب ۱۳۶۷ – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲ ،بند ۷

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲٫

ماده ۳ -اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی

انقالب فرهنگی – سیاستها و راهبردهای ارتقای سالمت زنان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای انقالب فرهنگی.

ماده ۴ -اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب ۱۳۸۱ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست – مصوب ۱۳۹۲ ،قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲٫

ماده ۵ -قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷ – قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن – مصوب ۱۳۸۳٫

ماده ۶ -بند ۱ اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند ۱ اصل ۲۱ و اصل یکصد و پنجاهوشش قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و۱۹  راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ – شورای عالی انقالب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و

ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵ ،بند ۱ سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش کشور – مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ سیاستهای کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹٫

ماده ۷ -اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

ماده ۸ -اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سیام قانون اساسی – قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب

۱۳۸۰ -سیاستهای کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰ ،قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده ۹ -اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

ماده ۱۰ -اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۷۹

سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب ۱۳۸۸ -شورای عالی انقلاب فرهنگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *