کارگاه ارتباط موثر و سر فصل های ارتباط موثر شرکت خط لوله و مخابرات ۱۴۰۲

کارگاه ارتباط موثر و سر فصل های ارتباط موثر شرکت خط لوله و مخابرات ۱۴۰۲

 

کارگاه ارتباط موثر و سر فصل های ارتباط موثر

سر فصل های کارگاه ارتباط موثر

ارتباط موثر

\"ارتباطات

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

#مازیارمیر

بازدید ها: ۱۳۹۷۴۸

TELL: 098718767

 

۱ – بهترین اپلیکیشن های کتابخوان جهان و ایران

۲ – بهترین پادکست های ایرانی

۳ – شیوه های متقاعد سازی

۴ – تشخیص دروغ و ریا کاری

 

بهترین هدیه یک مدرس با ۳ دهه فعالیت شغلی و آموزشی دادن یک هدیه بسیار کاربردی است و این دوره یک هدیه

فوق العاده استثنایی و کاربردی است  که در آن دکترمیر تمام تجربیات خود را در یک کلاس یا یک کارگاه به افراد مختلف

هدیه می نماید #آموزش_بدون_پاورپوینت

اکثر متخصصان ارتباطات مسئولیت ارتباط موثر را بر عهده‌ی یک یا دو طرف ارتباط محول می کنند.

در این سلسله کارگاه های اموزشی ما به شما موهبت جذب و اقناع هر فردی را اهداء می کنیم  این کارگاه ها فقط

بصورت ۷ نفره اجرا می شود

و با شما به دنیای درون و برون شما سفر خواهیم کرد تا به دنیای آگاهانه ها ونا آگاهانه های خویش نقبی بزنیم.این

کلاسها بدون هیچگونه نمایش پاورپوینتی وبدون شیوه های سنتی آموزش خواهد بود.

یبا شما از خطاهای فاحش NLP  و یا قدرت شگفت انگیز ارتباطات کلامی و غیر کلامی سخن بگویم از چهره شناسی و

شخصیت شناسی و تکنیکهایی برای جذب و اقناع مخاطب و تکنیکهای mbti و تکنیکهای مدیریتی و تفکر سیستمی ودر

سایه F,S  و….. سرانجام به شما بیاموزیم …..

 

«اگر به‌طرز احمقانه‌ای دستِ‌بالا هدف‌گذاری کنید و در آن شکست بخورید، این شکست به‌ همان انداره بزرگ خواهد بود و فراتر از هر موفقیتی قرار خواهد گرفت» جیمز کامرون

سرفصل های دوره ارتباط موثر

 
 • مفاهیم پایه برای ارتباطات
 • مثلث تفکر و خیانت و جابز و…..
 • موفقیت از دیدگاه ارتباط موثر و هوشمند
 • ارتباطات کلامی و غیر کلامی و استراتزی های جدید
 • معرفی تکنیکها و تاکتیکها از واقعیت تا مهندسی دروغ 
 • تشخیص روشهای حرفه ای برای تاثیرگذاری و ماندگاری
 • تفاوت های فاحش در برقراری ارتباط  و برقراری ارتباط موثر و …
 • اجزای دقیق ارتباطات موثر و ارتباطات هدفمند و هوشمند
 • حقایقی پیرامون تفکر و نگرش تازه و حل مسئله
 • مدلها و انواع نگاه و راه های جدید و تازه
 • لحن ریتم اوا و زبان بدن خاص و عام
 • اصل گمشده و اهداف پنهانی 
 • بن بست در ارتباطات
 • متقاعد سازی
 • اعتمادسازی
 • زمان بندی

خلاصه کارگاه ارتباط موثر

مازیار میر مشاور وتحلیلگر

• ضرورت ارتباط اثر بخش را بفهمید درک کنیم
• فرآیند ارتباط را از شروع تا خاتمه به بهترین وجه ممکن طراحی نمائیم
• اهمیت و ویژگی های  استراتژیک ارتباط کلامی و غیر کلامی را کاملا درک کنیم
• نشانه‌های مثبت و منفی را در مذاکرات و زبان بدن کاملا بفهمیم
• ارتباط سازمانی رسمی و غیر رسمی و الگوهای حرفه ای گری را بتوانیم ترسیم کنیم

چکیده:
یکی از ویژگی های افراد موفق می توان مهارت و توانایی آنها دربرقراری ازتباط موثر با دیگران دانست. ارتباط موثر
رابطه ای است که در آن شخص به گونه ای عمل می کند که در آن علاوه بر اینکه خودش به خواسته هایش می
رسد، افراد مقابل نیز احساس رضایت دارند. انسانها بیشتر عمرشان را در گروهها زندگی می کنند؛ آنها به عنوان
اعضای خانواده، ساکنان یک محله یا شهر، اعضای یک گروه خاص اجتماعی یا اقتصادی و یا مذهبی و قومی نیز به
عنوان شهروندان یک ملت با یکدیگر رابطه دارند.
آنچه که مشخص کننده ویژگی گروههایی است که انسانها در آن زندگی میکنند، فرهنگ آنهاست. یافتههای جدید
نشان میدهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس وظیفه شناسی بالایی هستند، اما فاقد هوش هیجانی و
اجتماعی اند، در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند.
هوش هیجانی، اصطلاحِ فراگیری است که مجموعه گستردهای از مهارتها و خصوصیات فردی را در برمی گیرد.

 

کارگاه ارتباط موثر و سر فصل های ارتباط موثر شرکت خط لوله و مخابرات ۱۴۰۲


مقدمه:


هنگامیکه بتوانیـد ارتبـاط مـوثر برقـرار کنیـد، دیگـران بـه شـما احتـرام مـی گذارنـد و اعتمـاد دارنـد و اگـر در
برقــراری ارتبــاط چنــدان مــوثر عمــل نکنیــد، زنــدگی تــان را در یــک یــا چنــد بعــد نــاقص خواهیــد دیــد.
در حقیقــت، ارتبــاط مــوثر زنــدگی را ثمــربخش مــی کنــد، امــا بــه شــرطی کــه مهــارت هــای ایــن ارتبــاط را
بیاموزیم، با شیوه های ارتباطی در مواجهـه بـا افـراد متفـاوت آشـنا شـویم و سـعی کنـیم خطاهـای ارتبـاطی خـود
را اصـلاح کنیم.اولـین گـام در ایـن فراینـد شناسـایی احساسـات وعواطـف وتوانمنـدی خـود و سـپس گـروه یـا
جامعه ای است کـه در آن زنـدگی میکنـیم ویـا مایـل بـه برقـراری ارتبـاط بـا آن هسـتیم. از ایـن رو لازم اسـت
برای شروع فراگیری توانمنـدی ارتبـاط مـوثر بـا سـه پـارادایم ،جامعـه شناسـی و فرهنـگ بـرای شناسـایی گـروه
یا جامعه خود وهمچنین هوش هیجانی برای شناسایی خود آشنا شویم.
جامعه شناسی وفرهنگ:
انسانها بیشتر عمرشان را در گروهها زندگی می کنند؛ آنها به عنوان اعضای خانواده، ساکنان یک محله یا شهر،
اعضای یک گروه خاص اجتماعی یا اقتصادی و یا مذهبی و قومی نیز به عنوان شهروندان یک ملت با یکدیگر
رابطه دارند. انسانها حتی اگر خودشان هم آگاه نباشند که اعضای یک گرو هند ، باز به شیوه هایی فکر و عمل می
کنند که دست کم بخشی از آنها را عضویت در گروه تعیین می کند. نوع لباسی که آدمها می پوشند، نوع خوراک و
نحوه خوردن آنها، عقاید و ارزشهایشان و رسومی که رعایت می کنند، همگی تحت تأثیر عضویت آنان در گروههای
گوناگون می باشند.

آنچه که مشخص کننده ویژگی گروههایی است که انسانها در آن زندگی میکنند، فرهنگ آنهاست. فرهنگ
نظام مشترک باورها ،ارزشها ،رسم ها ،رفتارها است که اعضاء یک جامعه در تطبیق با جهان و در رابطه با یکدیگر
به کار می برند و از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود .از مشخصات فرهنگ میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:
• فرهنگ عام، ولی خاص است.
فرهنگ به عنوان یک معرفت بشری عام است یعنی هیچ فردی در جهان زندگی نمی کند که دارای فرهنگ نباشد.
ولی از طرف دیگر، فرهنگ هر جامعه میوه و ثمره تجارب خاص آن بوده، پس فرهنگ هر جامعه خاص آن جامعه
است مثل نوع معارفه یا سلام کردن متفاوت در کشورهای مختلف.

• فرهنگ متغیر، ولی ثابت است.
تغییر و تحول راز بقای هستی و فرهنگ است .اما تغییرات فرهنگی به قدری کند و آرام است که محسوس و
قابل درک در دوره محدود نمی باشد. لذا فرهنگ تقریباً ثابت به نظر می رسد. مثلاً پوشش لباس و اعتقادات
مذهبی مردم این ماه نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است. اما پوشش لباس امروز با سالهای قبل تغییر نموده
است.تغییرات بزرگ فرهنگی از نظر جامعه شناسان به دوره سی تا پنجاه ساله نیازمند بوده وتغییر فرهنگ در جوامع
کوچک مثل یک سازمان معمولاً بین سه سال تا پنج سال زمان میبرد.
• پذیرش فرهنگ اجباری، ولی اختیاری است.
فرهنگ الزاماً نظام حیات اجتماعی را در بر گرفته ولی به ندرت خود را بر افکار، معارف و اعمال مردم تحمیل
می کند .انسان با اجبار زبان، رفتار، آداب و غیره را از خانواده و جامعه فرا می گیرد اما کاربرد هوش، استعداد، مهارتها
و آموخته های دیگر افراد است که فرهنگ را به فضای اختیار می کشاند.
هوش هیجانی
هوش توانایی ذهنی است و قابلیتهای متنوعی همچون استدلال، برنامهریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی،
استفاده از زبان، و یادگیری را در بر میگیرد. هوش هیجانی (به انگلیسی: EQ | intelligence Emotional(

 

کارگاه ارتباط موثر و سر فصل های ارتباط موثر شرکت خط لوله و مخابرات ۱۴۰۲

 


بخش مهمی از «هوش» است که شامل توانایی شناخت، درک و تنظیم هیجانها (احساسات) و استفاده از آنها در
زندگی است. به عبارت دیگر، شخصی که EQ بالایی دارد، سه مؤلفه هیجانها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر
تلفیق میکند: مؤلفه ٔ◌ شناختی، مؤلفه فیزیولوژیکی و مؤلفه رفتاری. یافتههای جدید نشان میدهد کارکنانی که
دارای وجدان کاری و احساس وظیفه شناسی بالایی هستند، اما فاقد هوش هیجانی و اجتماعی اند، در مقایسه با
کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند. از مقالات پژوهشی برخی
دانشمندان این اینگونه بر میآید که، کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند میتوانند عواطف خود و دیگران را
کنترل کرده، بینِ پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعات عاطفی برای راهنمایی فرایند تفکر و
اقدامات شخصی استفاده کنند.
هوش هیجانی، اصطلاحِ فراگیری است که مجموعه گستردهای از مهارتها و خصوصیات فردی را در برگرفته و به
طور معمول به آن دسته مهارتهای درون فردی و بین فردی گفته میشود که فراتر از دایره مشخصی از دانشهای
پیشین، چون بهره هوشی و مهارتهای فنی یا حرفهای است.ارسطو میگوید:\”عصبانی شدن آسان است؛ همه
میتوانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در برابر شخصِ مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل
مناسب و به روش مناسب – آسان نیست!\”
هوش هیجانی از چهار مهارت اصلی تشکیل می شود:
خودآگاهی: توانایی شناسایی دقیق هیجان های خود و آگاهی از آنها به هنگام تولید. خودآگاهی، کنترل تمایلات
خود درنحوه واکنش به اوضاع و افراد مختلف را نیز شامل می شود. فردی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار
است، نسبت به احساسات خود، آگاهی بی واسطه و بدون وقفه دارد.
خود مدیریتی: یعنی اینکه بتوانید واکنش های هیجانی خود را در مقابل همه مردم و شرایط مختلف کنترل کنید.
آگاهی اجتماعی: توانایی در تشخیص دقیق هیجانات دیگران و درک اینکه دقیقاً چه اتفاقی در حال روی دادن
است. این موضوع اغلب به این معناست که طرز تفکر و احساسات دیگران را درک می کنید، حتی زمانی که خودتان
همان احساسات یا تفکرات راندارید و این همان همدلی است.
مدیریت رابطه: توانایی در به کارگیری ((آگاهی از هیجانات دیگران)) به منظور موفقیت درکنترل و مدیریت
تعامل ها، همچنین این توانایی، ارتباط واضح با شرایط و کنترل موثر تعارض های دشوار را شامل می شود.
بخش عمدهای از هنر برقراری ارتباط، مهارت کنترل عواطف در خود و در دیگران است.هوش هیجانی بالا
توانایی است که محبوبیت، رهبری و اثر بخشی بین فردی را تقویت وسبب ارتقای اثر بخشی ارتباط می گردد.
افرادی که در این مهارتها توانایی زیادی دارند، در هر آنچه که به کنش متقابل آرام با دیگران باز میگردد بخوبی

عمل میکنند، آنان ستارههای اجتماعی هستند.البته بعضی از ما ممکن است در کنار آمدن با اضطرابهای خود به
طور کامل موفق باشیم، اما در تسکین دادن نا آرامیهای دیگران چندان کار آمد نباشیم.


تعریف ارتباط :


ارسطو شاید اولین اندیشمندی باشد که ۲۲۰۰ سال پیش،در زمینه ارتباط سخن گفت. او در کتاب \”ریطوریقا
\”در تعریف ارتباط نوشت: ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل وامکانات موجود برای
ترغیب و اقناع دیگران.ارتباط فرآیندی است که طی آن افکار، عقایـد و احساسات یک فرد به فرد دیگر منتقل می
شود ارتباط فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل
پیامهای کلامی و غیر کلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراک می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرآیند انتقال پیام
از فرستنده به گیرنده به شرط این که ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعکس می باشد.
ارتباط
…. معتقد است برقراری ارتباط مؤثر ، یکی از ویژگیهای بزرگ انسانهای هوشمند ، خرد ورز و
عاقبت اندیش است . هرکس بتواند با دیگران ، اشیاء اطراف و حتی لحظه های زندگی خود ارتباط بهتر و مؤثر تری
برقرار کند ، احساس مؤفقیت بیشتری خواهد داشت .از این رو انسانهایی که باورهای مناسبی دارند باید به روشها
ومهارت های ارتباطی مجهز گردند تا بتوانند ارتباط موثری با سایر افراد برقرار نمایند.

همه ما در اجتماع از فرصتهای یکسانی برخورداریم. اما افراد موفق کسانی هستند که به «مهارتهای ارتباطی»
مجهز باشند. چنین افرادی، قدرت بیان خوبی دارند؛ خود را به درستی مطرح میکنند؛ در شرایط مختلف و یا افراد
مافوق، همتراز و زیردستی ارتباطی مناسب و مؤثر برقرار میکنند. بعضی چنان قدرتی در برقراری ارتباط دارند که
حتی میتوانند سرنوشت جوامع بشری را تحت الشعاع قرار دهند. رهبرانی چون گاندی ،نلسون ماندلا و… از این دست
افراد هستند.
هدف ارتباط
هدف اصلی هرارتباط انتقال صحیح وکامل معنی است. معنی یک مفهوم درونی است که در ذهن افراد
جای دارد. عوامل متعدد فردی مانند فرهنگ، سطح تحصیلات، تجربیات، حالات عاطفی، توقعات وپیش فرض ها و
غیره برمعنی که از اطلاعات دریافتی در ذهن فرد شکل می گیرد اثر می گذارد. بنابراین مجموعه واحدی از
اطلاعات می تواند در ذهن افراد مختلف معانی متفاوتی ایجادکند. این مسئله اهمیت مسئولیت فرستنده و گیرنده را
افزایش می دهد چرا که آنها علاوه بر انتقال اطلاعات، مسئول انتقال صحیح وکامل معنی ازذهنی به ذهن دیگر
هستند و باید در این ارسال و دریافت هردو تلاش کنند. ارتباطی مناسب است که درذهن فرستنده وگیرنده معنی
مشابهی ازاطلاعات منتقل شده ایجادکند. هرچه این تشابه بیشتر باشد، ارتباط کامل تر و نتیجه آن به هدف نزدیکتر
است.
نقش ارتباط:
ارتباط در سازمان چهار نقش ایفا مینماید:
کنترل:ارتباط به چندین روش ، رفتار اعضا را کنترل می کند. سازمانها ، سلسله مراتب اختیارات و
دستورالعملهای رسمی دارند که کارکنان و اعضا باید آن را رعایت کنند. ارتباطات غیر رسمی هم رفتار اعضاء را
کنترل می کند.
ایجاد انگیزه:تعیین هدف های خاص ، بازخور نمودن نتایج عملیات و دادن گزارش درباره میزان پیشرفت و
تقویت رفتار مطلوب مورد نظر، همه اینها، موجب ایجاد انگیزه و ارتباطات می شود.
ابراز احساسات: ابراز احساسات برای بسیاری از کارکنان و اعضای سازمان ، مهترین منبع ارتباطات اجتماعی
وروابط متقابل یا تعامل است .ارتباطاتی که درون گروه صورت می گیرد نمایانگر ابراز نفرت ، درجه استیصال یا
رضایت فرد و نوع احساسات اوست. بنابراین، ارتباطات موجب تخلیه انسان از فشارهای روانی می شود و در راه
تأمین نیازهای اجتماعی به وی کمک می کند.

                کارگاه ارتباط موثر و سر فصل های ارتباط موثر شرکت خط لوله و مخابرات ۱۴۰۲

اطلاعات:

ارتباطات می تواند اطلاعاتی را ارائه کند که افراد وگروهها برای تصمیم گیری به آنها نیاز دارند .
ارتباط در سه سطح برقرار می شود که عبارتند از:
۱ ـ ارتباط درون فردی communication Intrapersonal:
همان ارتباط با خود است و شامل فعالیت هایی مثل پرورش افکار ،تصمیم گیری، خودنگری و …. می شود.
۲ ـ ارتباط بین فردی communication Interpersonal:
ارتباط بین دو یا چند نفر گفته می شود و فعالیت هایی مثل مصاحبه، مشاوره، تهیه نوشته یا مقاله را شامل می شود.
۳ ـ ارتباط عمومی (جمعی ) communication) mass (public:
در این ارتباط پیام برای جمعی از مخاطبین ارسال می شود. این نوع ارتباط ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم
(رادیو، تلویزیون، مجله و … ) باشد.
اجزاءفرآیند ارتباط:
• پیام دهنده (منبع):برقرار کننده ارتباط
• پیام گیرنده(مخاطب):دریافت کننده ارتباط
• پیام :محتوی (آنچه که بخاطر آن ارتباط برقرار شده است)
• وسیله ارتباط:ابزاری که بوسیله آن ارتباط برقرار میشود
• باز خورد:عکس العمل به وجود آمده در گیرنده


انواع ارتباط:


ارتباطات غیر کلامی :

فرایند رساندن بدون استفاده از کلام به ارتباط غیر کلامی شناخته میشود.
در ارتباط غیر کلامی ، ظاهر فیزیکی، زبان بدن(طرز قرار گرفتن، ژست، تماس چشمی، حالت چهره)صدا،زمان وفضا
نقش دارند. مطالعات نشان میدهد بیشتر مردم به شواهد غیرکلامی، بیشتر از کلام اعتماد دارند .بیشتر محققان
معتقدند که ارتباط شامل ۵۵ ٪زبان بدن ،۳۸ ٪تن صدا،۷٪محتوای کلمات،\”به اصطلاح\”قانون ۷٪ـ۳۸٪ـ۵۵\”٪

میباشد. در میان همهی اعضای بدن، چهره، یگانهترین کارکرد بیان عاطفه را دارد بهطوری که از طریق تغییرهای
سریع شکل پیشانی ، ابروها، پلکها، چانه، بینی و لبها، اطلاعات و پیامها مبادله میشود.پژوهشی که در قرن
نوزدهم توسط «چارلز داروین» ا نجام گرفت، نشان میدهد که مردم سراسر کرهی زمین، حالتهای چهرهی
مشابهی برای بیان عواطف معینی در ارتباطات بهکار میبرند. «داروین» از این پژوهش نتیجه گرفت که حالتهای
معینی از چهره، ذاتی و از نظر زیستی، جهانی هستند به عنوان مثال ۹۰ در صد انسانها در زمان یاد آوری یک
موضوع که در گذشته اتفاق افتاده ، مردمک چشمهایشان به طرف بالا و سمت راست چشم می روند در حالیکه
برای مسائلی که در آینده به وجود خواهد آمد و تصورات ، مردمک ها به طرف سمت چپ متمایل می شوند.
ارتباط تصویری: انتقال نظرها و اطلاعات از طریق ایجاد نمایش های تصویری است
ارتباط کلامی:ارسطو گفته است \” : انسان ، چون ناطق است ، انسان است\” . این ارتباط شامل بحث
وگفتگو، سخنرانی ها، نمایش ها، ارتباطات بین فردی و بسیاری از انواع دیگر است.ارتباط کلامی ، بیشترین ارتباط
روزانه بین انسانها را می سازد و اجازه می دهد بین انسانها ، ارتباطات عمیقی ایجاد شودکلام به ما امکان می
دهد که برای دیگران خوشبختی ، غم و یا وحشت خلق کنیم .به عبارت دیگر ارتباطات کلامی ، منبع مهمی
از احساسات مطلوب و نامطلوب ، خوشایند و یا ناخوشایند ما محسوب می شوند.
\”ارتباط شامل ٪۵۵ زبان بدن،٪٣٨ تن صدا،٪٧محتوای
کلمات،\”به اصطلاح\”قانون ٪٧ـ٪٣٨ـ٪۵۵\”…..

راههای شناخته شده در ایجاد ارتباط
راههای شناخته شده در ایجاد ارتباط که بیشتر متداولند از دو حیث در این مقاله بازگو میگردند .
از حیث ارائۀ بازخورد :که مبتنی بر دریافت وعدم دریافت بازخورد از گیرنده پیام است.
الف ) ارتباطات یک طرفه. اگر عکس العمل گیرنده نسبت به پیام ابراز نشود آن را ارتباط یک جانبه می گویند.
ب ) ارتباطات دو طرفه .چنانچه محیط استقرار به گونه ای باشد که گیرنده ، عکس العمل ها ونظرهای خود را درباره
محتوای پیام به اطلاع فرستنده برساند به این نوع ارتباط دو جانبه گویند.
از حیث مسیری که پیام طی می کند :مرتبط با مسیری است که پیام برای رسیدن به گیرنده طی مینماید
الف ) ارتباطات عمودی: ارتباطات عمودی شامل ارتباطات از بالا به پایین و از پایین به بالا است. در ارتباط از بالا به
پایین ارتباطات از مدیریت سطح بالا شروع و از طریق سطوح مدیریت به کارکنان منتهی می شود. هدف از این نوع
ارتباط ، راهنمایی، آگاه کردن، هدایت و شکل دادن و ارزیابی زیردستان است . در ارتباط از پایین به بالا، اطلاعات
به بالاترین سطح از سطوح پایین سازمان منتقل می شود.این نوع ارتباط شامل گزارش پیشرفت، پیشنهادات،
توضیحات، تقاضا برای کمک و تصمیم گیری است.
ب ) ارتباطات افقی: این نوع ارتباط معمولا به صورت الگوهای جریان کار در یک سازمان بین اعضای گروه کاری
،اعضای بخشهای مختلف برقرار است که ازنظر روانی موجب افزایش روحیه در بین اعضای سازمان می گردد .
منظور از ارتباطات افقی ، آوردن کانالی برای هماهنگی و حل مسائل سازمانی است از این طریق اعضای سازمان
موفق به برقراری ارتباط با همردیفان خود می گردند.
ج ) ارتباطات مورب :در ارتباطات مورب پیام در دو سطح مختلف از سلسله مراتب سازمانی و یا خارج از سلسله
مراتب اداری مبادله می شود این نوع ارتباط به منظور هماهنگی، یکی کردن و جامعیت ارتباطات افقی است. مانند
ارتباط بین صف و ستاد که چنین ماهیتی دارد.
مهارتهای ارتباطی:
• یک سلام همراه با لبخند ارائه کنید. سلام همراه با لبخند علاوه بر اینکه پذیرش فرد مقابل ما
را برخواهد انگیخت موجب برانگیختگی اعتماد به نفس ما خواهد شد
• به ارتباط غیرکلامی بها بدهید .

 

کارگاه ارتباط موثر و سر فصل های ارتباط موثر شرکت خط لوله و مخابرات ۱۴۰۲• ابراز مشخص افکار و احساسات. مغز ما مقدار مشخصی اطلاعات را میتواند در یک زمان
دریافت کند. در هر ثانیه ما با بمبارانی از پیامها روبهرو هستیم و به همین دلیل پیامی که به دیگران
میرسانید باید مشخص و واضح باشد وبروشنی مشخص کننده افکار واحساساتمان باشد.
• بپرسید .پرسش و طرح سوال بخشی مهم و جدایی ناپذیر در برقراری ارتباط است و ذهن شما را
نسبت به موضوع روشن می کند.
• درک اصول ارتباطی.روند برقراری ارتباط عبارت است از: هدف، رمزگذاری پیام، انتقال پیام،
دریافت پیام، رمزگشایی یا درک پیام دریافتی، ارائه بازخورد یا واکنش نشان دادن به فرستنده پیام.
• مذاکره کنید .
• یادداشت برداری کنید.
• درجمع صحبت کنید.صحبت کردن در جمع به شما کمک می کند تا مهارت بیشتری در برقراری
ارتباط با دیگران پیدا کنید. این اقدام سبب افزایش اعتماد به نفس شما میگردد.
• از کنار بازخورد به آسانی نگذرید. بازخورد کلید برقراری ارتباط است. بازخورد به شما کمک
می کند تا ارتباط شما با گیرنده یا فرستنده پیام سازنده باشد
• بر کشمکش ها پیروز شوید.کشمکش و برخورد بخش جدایی ناپذیر ارتباط متقابل و روابط
کاریست. تلاش کنید در این کشمکش ها مودب و در عین حال محکم باشید.
• صداقت و همرنگی .
باید رابطهای را ایجاد کنیم که صداقت و همرنگی جزء ارکان اصلی آن باشد. باید جوی به وجود آوریم
که اعتماد و اطمینان در آن حاکم باشد. این اطمینان را به مخاطب بدهیم که این حرفها به گونه راز
هیچ گاه بر ملاء نمیشود و اگر جایی هم بازگو شود با اجازه خود شماست
• همدلی، همدردی.
سعی کنیم با او همدردی کنیم، خودمان را جای او بگذاریم و احساسش را درک کنیم با توجه به این
که احساس انتقال دادنی نیست ولی با اندکی سعی میتوانیم در جایگاه فرد قرار بگیریم.
• دوری از پیش داوری در مورد وضعیت ظاهری، شخصیت ،موقعیت و… فرد مقابل خود قضاوت
نکرده وپیش داروری نکنیم.
• ایجاد شرایط مناسب برای مخاطب.این شرایط شامل شرایط زمانی ومکانی مناسب برای بر
قراری ارتباط می باشد.

موانع ارتباط


عوامل متعددی میتواند راه برقراری ارتباط صحیح وموثررا سد کند یا در برقراری آن مانع ایجاد نماید.
• از آداب گفت وگو آن است که هر یک از طرفین، به دیگری اجازه سخن گفتن و اظهارنظر بدهد و با
پرگویی، وی را به سکوت وادار نکند. ارتباط یکسویه در فضای گفت وگو از موانع ارتباطی است
• شروع از نقاط منفی( انتقاد گزنده). گفت وگو را نباید با شکایت، سرزنش و انتقاد آغاز کرد، چرا که
این کار، می تواند شخصیت مخاطب را جریحه دار سازد و پذیرش انتقاد و ادامه ارتباط را نیز با مشکل
مواجه کند .بنابراین، حتی در صورتی که موضوع اصلی سخن، انتقاد از مخاطب باشد، نخست لازم است به
نقطه یا نقاط مثبتی اشاره شود
• ستایش افراطی مخاطب از موانع ارتباطی است.همان گونه که انتقاد گزنده ، مانع برقراری ارتباط
موثر است، ستایش افراطی مخاطب نیز گاه مشکل ساز است . چرا که مخاطب احساس می کند ستایش
فراتر از حد او، نوعی مجامله و چاپلوسی، یا ابزاری برای فریب و اغفال و در نتیجه وادار کردن وی به
پذیرش یک کار یا مطلب است. از این روی، بسیاری از افراد، در برابر ستایش خود، حالت تدافعی می گیرند
.
• گفت وگوی آمرانه و منفعلا نه نیز از موانع ارتباطی است. از نظر چگونگی برقراری ارتباط و گفت وگو
، افراد را می توان به سه گروه تقسیم کرد : نخست، انسانهای « پرخاشگر » و متکبر که در سخنان خود ،
پیوسته از دستور، تهدید ، ارعاب و تحقیر ، وادار سازی از طریق استدلال ، سخنرانی یا بحث کردن استفاده
می کنند ، نیازها و تمایلات خود را همیشه حق و مهمتر از نیازها و خواسته های دیگران می دانند و برای
شخصیت مخاطب ، ارزشی قائل نیستند . افراد « منفعل اند » که شخصیت خویش را بی ارزش می
شمارند و خواسته ها و نیازهای خود را از خواست و نیاز دیگران، بی اهمیت تر می پندارند . آنان معمولاً با
صدایی ملایم سخن می گویند و با تبسم های زیاد و انفعالی ، خودداری از تماس چشمی و عذرخواهی
فراوان از سخنان خود، بیشتر شنونده حرف های دیگرانند و در سخن خود نیز، متکی به رای آنان.گروه
سوم افراد قاطع اند که با احترام به حقوق دیگران، خواسته های خود رانیز با قاطعیت همراه با ارامش وادب
بیان می نمایند. بر اساس توضیحات داده شده جهت ارتباط موثر در گفتگوها ،نه امرانه ونه منفعلانه ،بلکه
باید با قاطعیت واحترام صحبت نمود.
• خودنمایی و فضل فروشی در سخن ، ارتباط موثر را غیرممکن می سازد ، زیرا برای مخاطب ، این
احساس را پدید می آورد که گوینده ، خود را از نظر سطح دانش و خرد یا پایگاه اجتماعی، در مقامی برتر
و مخاطب را فردی کم خرد و فرودست می داند و این، موجب رنجش وی میگردد.

• مجادله یاجروبحث های بی حاصل، از موانع مهم ارتباط گفتاری موثر است.این کار که غالبا ناشی
از خود بزرگ بینی و برتری جویی و به هدف محکوم کردن و شرمنده ساختن مخاطب است، وی را نیز
به جدال و لجبازی می کشاند و با سلب احترام متقابل، ادامه ارتباط را دچار مشکل می سازد.
• پرسشگری منفی یا استفاده از پرسشهایی نادرست ، غیرمفید یا به انگیزه های ناسالمی که
مطرح می شوند، فرآیند ارتباط را نیز، دشوار می سازند .
• قضاوت کردن یعنی آن که شما ارزشهای ذهنی خود و باورها و عقایدتان را به طرف دیگر رابطه
تحمیل کنید. قضاوت کنیند که اقدام طرف مقابل خطا است وشما نظر درستی دارید ودر موقعیت مشابه
بهتر رفتار میکردید.
• قطع کردن صحبت دیگران و خود را غالب کردن، سبب دلخوری و دلسردی طرف مقابل رابطه می
شود. چرا که او احساس می کند نادیده گرفته شده است و به او بی احترامی شده است صحبت دیگران را
قطع نکنید حتی اگر احساس می کنید حرفشان کاملا بی ربط است بگذارید حرفشان را تمام کنند و یا
مکث کنند آن وقت نظرتان را بگویید.
• مسخره کردن طرف مقابل نه تنها سبب قطع رابطه بلکه می تواند سبب واکنشهای تند و شدید شود.
فکر می کنم فقط افرادی که در رابطه کم می آورند و ضعف ارتباطی دارند شروع به تمسخر طرف مقابل
رابطه می کنند به خصوص در برابر جمع از مسخره کردن یکدیگر پرهیز کنید.
• مشکلات مربوط به زبان و لهجه در خود را با تمرین اصلاح نموده وسعی نمایید در صورت آنکه
مخاطب با زبان ولحجه با شما صحبت نمود، وی را قضاوت وپیش داوری نکنید.
• جالب نبودن بحث برای هر یک از طرفین سبب گوش ندادن به سخنان یکدیگر دیگر وقطع ارتباط
میگردد.
• تسلط اندک هر یک از طرفین در پردازش و تجزیه و تحلیل مطالب که ناشی از توان اندک برای
اندیشیدن است.نیز از جمله سدهای ارتباطی است.
• فقدان یا کمبود شدید انگیزه برای دنبال کردن بحث، در طرفین باعث می گردد که تلاش مناسبی
برای انتقال ودریافت پیام صورت نگیرد.
• ناتوانی یا کم توانی در قدرت بیان یا نگارش در خود را اصلاح نمایید چون در غیر این صورت
این عامل از قدرت شما در برقراری ارتباط میکاهد.
• حجب و حیا یا دخالت عواطف و هیجانها در کار نیز سبب میگردد که نتوانیم بدرستی ارتباط برقرار
کرده وپیام خود را انتقال دهیم.

• ترس ضمنی از یکدیگر به هر دلیل از جمله نداشتن وجوه اشتراک و همدلی ویا پیشرفت ارتباط به
شکل مناسب نیز سبب قطع ارتباط میگردد.
• نقش گروههای غیر رسمی و اعمال نفوذ آنان از پشت صحنه سبب اخلال در برقراری وروند مناسب
ارتباطی میگردد..
• تجربه های قبلی افراد در خصوص موضوع مورد بحث از جمله عادات آنها به تعبیرهای متفاوت از
موضوعات واحد منجر به داشتن احساس پیش داوری ویا پیش زمینه در افراد گردیده که مخل ارتباط موثر
است.
• ملاحظات سیاسی، مسلکی و عقیدتی گاهی سبب عدم برقراری ارتباط میگردد..
• از تعارض و تضاد اجتناب کرده وبرای ارتباط بدنبال ارامش باشید .
• تلقی بحث به عنوان صحنه ای سرشار از «برد و باخت» و ترس از شکست در این مبارزه سبب به
نتیجه نرسیدن ارتباط موثر میگردد.
• احساس فشار زمان یا نوعی فشار درونی یا خارجی مبنی بر اینکه باید هر چه زودتر گفتگو یا ارتباط به
پایان برسدنیز از موانع ارتباطی است.
• تفاوت پایگاه اجتماعی طرفیندرارتباط و مقاومتهای مربوط به آن سبب میگردد که طرفین امکان
مساوی برای برقراری ارتباط را در نظر نگیرند وارتباط شکست بخورد..
• فقدان بازخورد سبب کندی وتوقف ارتباط ونرسیدن ارتباط به جایگاه مناسب میگردد..
• قضاوت ارزشی هر یک از طرفین از جمله ملاحظات هر کدام و انتظارات آنان از یکدیگر نیز از جمله
عواملی است که سبب قطع ارتباط موثر می گردد.

 

کارگاه ارتباط موثر و سر فصل های ارتباط موثر شرکت خط لوله و مخابرات ۱۴۰۲

 

نتیجه گیری


برای آنکه فرد موفقی در ارتباط باشیم باید از نظر ظاهری واخلاقی خود را آماده نماییم .توصیه های زیر را بیاد
داشته باشید: ظاهری آراسته داشته باشید: با لبخند سلام کنید. بیشتر سکوت کنید. نرم وملایم سخن بگویید. فرد
محترمی باشید . زیاد شوخی نکنید ولی فرد متبسمی باشید . قاطعیت یعنی جذابیت پس از ان که خود را اماده
نمودید توجه نماییدکه نظام ارتبا طات همچون سلسۀ اعصاب تا ر و پودها سازمان را به هم پیوند می دهد . بهینه
بودن آن در سازمان بسیار مهم است اگر ارتباطات صحیحی در سازمان برقرار نباشد ، گردش امور مختل شده
وکارها آشفته می شود .

هماهنگی ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و سایر وظایف مدیر بدون وجود سیستم ارتباطی مؤثر قابل تحقق
نبوده و در غیاب چنین سیستمی امکان اداره سازمان موجود نخواهد بود.از این رو مدیریت ها باید از کم و کیف
فرایند ارتباطی آگاه بوده و نحوه ارتباط مؤثر رابدانند.کارکنان نیز با بکارگیری فنون ومهارتهای ارتباطی میتوانند به
عنوان عضوی از تیم با سایر اعضای گروهها ،تعامل وتقابل مناسبی برقرار نموده وبه خود وسازمان در تحقق اهداف
فردی وسازمانی کمک نمایند.
نکات کلیدی:
– هدف اصلی هرارتباط انتقال صحیح وکامل معنی است.
– در ارتباط غیر کلامی، ظاهر فیزیکی، زبان بدن(طرز قرار گرفتن، ژست، تماس چشمی، حالت
چهره)صدا، زمان وفضا نقش دارند.
– ارتباط فرآیندی است که طی آن افکار، عقایـد و احساسات یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود.
– بیشتر محققان معتقدند که ارتباط شامل ۵۵ ٪زبان بدن ،۳۸ ٪تن صدا،۷٪محتوای کلمات،\”به
اصطلاح\”قانون ۷٪ـ۳۸٪ـ۵۵ \”٪می باشد.که البته اساسا صحیح نیست.

کلینیک کسب و کار دکتر میر

 

 

مازیار میر مشاور و تحلیلگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *