سوالات دوره سرپرستی موسسه فنی علوی ایرانیان

سوالات دوره سرپرستی موسسه فنی

سوالات دوره سرپرستی موسسه فنی علوی

 

دکتر مازیار میر

 

 

۱- از دیدگاه ” نیکلو ماکیاولی”مهم ترین هدف هر سازمان کدام است؟

الف – افزایش بازدهی                                    ب – حفظ نیرو انسانی

* حفظ و بقای سازمان ها                              د – مقدس شدن پیشه ها

۲- دومین سیستم تولید در غرب کدام گزینه است؟

الف – سیستم خانوادگی                                          ب- سیستم کارگاهها

ج – سیستم سرمایه بر                                  *د – سیستم کارگران خانگی

۳- بیشترین شهرت ” فردریک تیلور” در چیست؟

الف – جامعیت مدیریت                                          ب- طرح روابط انسانی

 ج- توجه به انگیزه ها                                   *تعیین زمان برای انجام کارهای مهم

۴- ” التون مایو ” کدام مکتب مدیریتی را بنیان نهاد؟

* مکتب بررسی رفتار( روابط انسانی)                  ب- مکتب اصول علمی

 ج – مکتب اقتضایی                                   د- مکتب کلاسیک

۵- ” مسابقات” شامل کدام یک از تکنیکهای روابط عمومی است؟

*- ارتباطات خاص    ب- ارتباطات شفاهی    ج – ارتباطات نوشتاری  د-  هیچکدام

۶- دسته بندی کردن و تیپ درست کردن شامل کدام تکنیک تبلیعاتی است؟

الف- دست چین کردن واقعیتها                        *- استفاده از احکام کلی

 ج- نیاز به اثبات ندارد                                    د- گواهان نیرومند

۷- سانسور در کدام تکنیک تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد

*- دست چین کردن اطلاعات    ب- جابجاکردن کلمات  ج- تکرار و تکرار  د- دروغ محض

۸- آئین نامه سوگند کهن توسط چه موسسه ای تدوین و تهییه شد؟

*- موسسات روابط عمومی انگلستان      ب- انجمن روابط عمومی ایران

ج- انجمن روابط عمومی امریکا                    د-هیچکدام

۹- معمولا به دو علت به مطلب دیگران گوش می دهیم ،آنها کدامند؟

الف- کسب اطلاع                                                ب- سرگرمی و تفریح

ج- دادن شانش اظهار عقیده به دیگران                     *- الف وج

۱۰- کدام گزینه از ویژگیهای ” رفتار برانگیخته ” نیست؟

الف- برخاسته از یک احساس نیاز درونی است     ب- دراری دوام نسبی است

*- تصادفی و کوتاه مدت است        د- درجهت رسیدن به یک هدف معین است

۱۱- ارتباطات از نگاه اصول مدیریتی به چند دسته تقسیم میشود؟

*- دو دسته ارتباطات کلامی و غیر کلامی    ب- سه دسته      ج- چهار دسته        د- هیچکدام

۱۲- کدام گزینه از سلسله نیازهای موجود در “هرم مازلو” می باشد؟

الف- نیازهای خود                                              ب- میل به نظم

*- نیاز به خودیابی                                      د- نیاز به استقلال و آزادی

۱۳- براساس دیدگاه “هرزبرگ” کدام گزینه از عوامل خشنود کننده افراد در سازمانها نیست؟

الف- رشد فردی         *- حقوق               ج- مسئولیت              د- کسب مو فقیت

۱۴- کدام گزینه از عوامل بهداشتی و محیطی مورد شناسایی “هرزبرگ” است؟

الف- زندگی شخصی       ب- شناخت از طرف دیگران        ج- توسعه و پیشرفت شغلی        *- ماهیت کار

۱۵- برای ایجاد اشتیاق و میل به انجام وظیفه در کارکنان از کدام شیوه استفاده می شود؟

الف- افزایش معلومات کارکنان                               ب- ارضای نیازهای صرفا مادی

 ج- دادن اطلاعات در باره موسسه و کار                          * – الف و ج

۱۶- موسسات کدام اطلاعات را نباید برای کارکنان منتشر کنند؟

الف- امکانات سازمان                                           ب- هدفهای موسسه

*-  محتویات” همه” پرونده ها                                د- روش موسسه

۱۷- ارتباطات …؟

الف- هدف است      *- وسیله است       ج – هدف و وسیله است     د- هیچکدام

۱۸- کدام گزینه درنحوه ارائه اطلاعات قابل فهم قرار نمی گیرد؟

*- استفاده از افعال مجهول           ب- استفاده از تصاویر و جداول

 ج- اهمیت دادن به علائق بشری      د- استفاده از سبک ساده گفتاری و نوشتاری

۱۹- تبادل عقیده از روی برنامه در میان گروهی معین چه نامیده می شود؟

الف- جلسه          ب- کنفرانس                     ج- نمایشگاه              *-  سمینار

۲۰- کدام گزینه از نکات اساسی در برگزاری جلسات نیست؟

الف- مشخص بودن رئیس جلسه              ب- مشحص بودن هدف و مقصد جلسه

*- سخنرانی مفصل و طولانی                  د- زمان جلسه کمتر از ۲ساعت باشد

۲۱- موسسات معمولا نشریات خود را با انتشار چه چیزی آغاز می کنند ؟

الف- بولتن              ب- پوستر             *-  نشریه داخلی           د- نشریه رسمی

۲۲- کدام یک از روشهای توزیع نشریات سازمانی نمی باشد؟

*- توزیع در دکه های روزنامه فروشی             ب- توزیع بهمراه فیش حقوق

ج- فرستادن نشریات به آدرس کارکنان                د- توزیع در پایان کار روزانه

۲۴- کدام گزینه از مزایای ارتباط مدیران با کارکنان نمی باشد؟

الف- بهبود ارتباطات عمودی                            ب- مشخص شدن کاستیهای اطلاعاتی کارکنان و ارائه آن

*- افزایش هزینه های اداری در عمل به پیشنهادات     د- خوشایند شدن محیط برای پرسنل

۲۵- در تماس مستقیم مدیران با کارکنان کدام گزینه در اولویت قرار دارد؟

الف- خوب حرف زدن  *- خوب گوش دادن   ج- کلیشه ای صحبت کردن    د- ساکت نشستن

۲۶- چه هنگام نیروهای انسانی در سازمان از پیشنهاد گریزانند؟

الف- عدم تشویق پیشنهاد دهنده            ب- بایگانی کردن و عمل نکردن به پیشنهاد

ج- رد کردن پیشنهاد بدون بررسی لازم            * – همه گزینه ها صحیح است

    ۲۷- مدیران عملیات چه کسانی هستند؟

*- مدیرانی که در عملیات روزمره مستقیما دخالت دارند          ب- مدیرانی که بالاتر از سرپرستان قرار دارند

ج- مدیرانی که پس از هیئت مدیره قرار می گیرند                    د- هیچکدام

     ۲۸- کدام گزینه از تکنیکهای ارتباط با مدیران محسوب نمی شود؟

الف- کنفرانس و جلسه                                    * ب- همه موارد

ج- نشریه برای مدیران                                           د- کتابچه های راهنمایی مدیران

۲۹- کدام گزینه از اصول کلی ارائه برنامه های ارتباطی در سازمان نیست؟

الف- وجود اعتماد متقابل                                *- استفاده از یک تکنیک واحد

 ج-  عمل مهم تر از حرف است                       د- ایجاد ارتباط خوب و منظم

۳۰ – کدام گزینه از روشهای ارائه برنامه های ارتباطی نیست؟

الف- عرضه کردن تدریجی برنامه های سنگین        ب- تکرار به موقع اطلاعات  ضروری و مهم

*- استفاده از جریان ” یک طرفه” ارتباطی            د- توجه به تمام مرتبه و سطوح سازمان یددر جریان ارتباط

   ۳۱-  بروکراسی در” لغت ” به چه معنی است؟

…. دیوانسالاری                             …. کاغذ بازی

…. مردم سالاری                          *حکومت دفتری

۳۲- کدام یک از اجزای اصلی سازمان است؟

….هدف،تقیید به مکان و زمان       …. سلسله مراتب اداری

….شایسته سالاری                    *همه گزینه ها

۳۳- کدام گزینه در طبقه بندی سازمانهای “بلاو اسکات” قرار نمی گیرد؟

*سازمانهای غیر رسمی            …. سازمانهای تجاری

…. سازمانهای خدماتی                 …. سازمانهای رفاه عمومی

۳۴- کدام یک از ویژگیهای “بروکراسی وبر”  نیست؟

….سیستم ضبط و ثبت                     ….تمرکز اختیارات

* شخصیت دیوانسالارانه                 …. تقسیم کار

۳۵- مدیریت فراگرد برنامه ریزی ،سازماندهی،هدایت و کنترل فعالیتهای اعضای سازمان واستفاده از همه ……. برای دست یابی به هدفهای سازمان است.

…… کارکنان                        …… منابع انسانی

…… منابع مادی                       *منابع سازمانی

۳۶- اولین دانشکده مدیریت در جهان توسط چه موسسه ای تاسیس شد؟

…… دانشگاه هاروارد                   * کمیسیون خدمات کشوری آمریکا

…….دانشگاه کالیفرنیای جنوبی       ….. دانشگاه علوم اداری و مدیریت بازرگانی

۳۷- براساس مدل” گیلولیک” کدام یک از وظایف مدیریت نیست؟

*کنترل     …… بودجه بندی     ….. کارگزینی    ….. سازماندهی

۳۸- روابط عمومی ،زاییده کدام سبک مدیریت است؟

…. کلاسیک    ….. سیستمها  ….. مدیریت علمی             *روابط انسانی

۳۹- کدام یک از اجزای اصلی سیستمها محسوب نمی شود؟

*کنترل             ….. فرایند       …… داده         ….. تعادل

۴۰- ” تعادل ” در سیستم بوسیله چه عاملی برقرار می شود؟

…… عملیات        …..  بازرسی       *بازخورد    ….. کنترل

 

 مازیار میر مشاور و تحلیلگر

Mazyar Mir professional consultant and analystd

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *