نمونه سوالات تستی درس اصول مذاکره به همراه پاسخ دکتر میر آبان ۱۴۰۱

مشاور تبلیغاتی انتخابات مجلس

نمونه سوالات تستی درس اصول مذاکره بهمراه پاسخ دکترمیر آبان ۱۴۰۱


زمان پاسخگویی :

۴۵ دقیقه

۱- مذاکره چیست؟ ساده ترین تعریف؟

۱- هنر چانه زنی

۲-مهارت گفتگو کردن

۳-علم و هنر تبادل تمرکز

۴- همه گزینه ها

 

2- کاملترین تعریف برای اصول و فنون مذاکره کدام گزینه است؟

۱-مذاکره علم و هنر ردوبدل کردن امتیاز برای رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک در یک محیط تفاهم است

۲-مذاکره ردوبدل کردن امتیاز برای رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک در یک محیط تفاهم است

۳-مذاکره اساسا رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک است.

۴- هیچکدام

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین

۳  – کورش و  ماهان می خواهند یک مذاکره با کیفیت و بسیار اثر بخش داشته باشند کدام گزینه مهمتر از بقیه می باشد؟

۱ – با کمترین هزینه و زمان مذاکره کنند

۲ –  توافق عاقلانه و برای طرفین رضایتبخش باشد

۳ – در مذاکره مانع روابط متقابل نشده و روابط خوبی خلق کنند

۴ – هیچکدام


۵- در صورتی که در جلسه یک مذاکره به بن بست برسید بهترین شیوه های خروج از بن بست کدام گزینه است؟

۱- عوض کردن استراتژی ها

۲ – استفاده از شخص ثالث

۳ – اعلام تنفس یا موکول کردن به روز دیگر

۴- همه گزینه ها

 

5- قبل از حضور در جلسات مذاکره باید چند راهبرد برای خود تدارک ببینیم ؟

۱- هشت

۲ – هفت

۳ – ده

۴ – همه گزینه ها

 

6- مراحل یک مذاکره حرفه ای چند مرحله است ؟

۱- سه مرحله

۲ – تک مرحله

۳ – ده مرحله

۴ – هیچکدام

 

7 – کدام گزینه جزو مراحل اصول مذاکرات نیست؟

۱ – اقدامات در حاشیه مذاکره

۲ – اقدامات تبلیغاتی پس از پایان مذاکره

۳ – تاسیس شرکت سهامی خاص

۴ – جمع آوری اطلاعات

 

8 – در یک سلسله مذاکره فروش باید تمرکز روی کدام گزینه باشد؟

۱-موضع گیری های سرسختانه

۲-مصالحه و سازش

۳-روی قیمت گذاری

۴-روی زمان تحویل محصول۹ –  آیه کریمه
۲۸۲و ۲۸۳سوره بقره مربوط به کدام گزینه است؟\”ای مومنان هرگاه وامی داده یا گرفتید تا سررسید آمده مقرر، آن را بنویسید…\”

۱نتیجه گیری نهایی در مذاکره

۲نظارت بر اجرای مفاد قرارداد

۳شناخت ترفندها

نحوه تنظیم صورت جلسه و قرارداد

 

10 – در کدام گزینه مذاکره اصولی نیست؟

۱ – تمرکز روی شخص

۲تمرکز روی اشخاص

۳ –شخصی نمودن موضوع

۴- همه موارد

نمونه سوالات تستی درس اصول مذاکره بهمراه پاسخ دکترمیر آبان۱۴۰۱

۱۱ – هر مذاکره کدامیک از پیامدهای زیر را با ارمغان نمی آورد؟

۱پیامد برد باخت
۲
پیامد مساوی   

۳پیامد بردبرد
۴
-پیامد باخت برد


۱۲ – بهترین و ایده آل ترین پیامد مذاکره کدام است؟

۱باخت برد
۲
برد برد 
۳
برد باخت
۴
-مصالحه و سازش


۱۳ – در کدام پیامد فقط تقاضاها و امیال طرف مذاکره در نظر گرفته می شود؟

۱باخت، باخت
۲
برد، برد
۳
باخت،برد

۴برد، باخت

 

14 – در مذاکره تمرکز نهایی مذاکره کننده حرفه ای باید روی کدام گزینه باشد؟

۱- حل مسئله

۲- نیرنگ و فریب

۳- روی منافع

۴- هر سه گزینه

 

15 – در یک جلسه حرفه ای مذاکره دروغ طرف مقابل را ……..

۱- به رویش بیاوریم

۲- محتاطانه به رویش بیاوریم

۳- آنرا افشا کنیم

۴-هرگز افشا نکنیم

 

16- تمرکز مذاکره کنندگان آماتور عمدتا روی کدام گزینه است؟

۱- ظاهر افراد

۲-اصل مذاکره

۳- مواضع

۴-روی زمان مذاکره

 

17 – مذاکره علم و هنر رسیدن به تفاهم متقابل از طریق ……… می باشد.

۱- جمع آوری اطلاعات

۲- تداعی اطلاعات

۳ – رد و بدل کردن امتیاز

۴ – خرید و فروش

 

18- در مذاکره کدام گزینه اولویت بیشتری دارد؟

۱-هرگز نباید جلسه مذاکره را ترک کرد

۲-همیشه باید آماده ترک جلسه مذاکره باشیم

۳-بدترین کار در مذاکره قهرکردن و ترک مذاکره است

۴- هیچکدام

 

19 – کدام گزینه جزو اجزای مذاکره محسوب نمی شود؟

۱- حضور دو یا چند نفر در آن

۲- داشتن هدف مشخص از سوی هر یک از طرفین

۳- دادن اطلاعات غلط

۴- هیچکدام

 

20-  کدام گزینه جزو ترفندهای فشار و تاکید بر مواضع در مذاکره محسوب نمی شوند؟

۱ – صبر و سکوت ، تهدیدها

۲- درخواستهای افراطی ، موضع غیر قابل تغییر

۳- خواسته های فزاینده ، تاخیر حساب شده

۴- امتناع از مذاکره

۲۱ – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ویژگی توازن در یک مذاکره اثربخش است ؟

۱ –  درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه لرگزار شود

۲ –  توافق عاقلانه و برای طرفین رضایتبخش باشد

۳ –  مانع روابط متقابل شخصی نشده و روابط خوب ایجاد نماید

۴ –  همه موارد

 

22  – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ویژگی کیفیت در یک مذاکره اثر بخش است ؟

۱ – درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه برگزار شود

۲ –  توافق عاقلانه و برای طرفین رضایتبخش باشد

۳ – مانع روابط متقابل شخصی نشده و روابط خوب ایجاد نماید

۴ – همه موارد

 

23 – یک شرکت با رقیب دیرینه خود در یک جلسه بلاخره به توافق عدم کاهش قیمت و یکسان سازی تن در می دهد.

۱- مذاکره باخت باخت

۲- مذاکره زرد

۳- مذاکره مصالحه و سازش    

۴ – مذاکره از نوع برد، باخت

 

24 -در مذاکره یادمان باشد که اعتماد راهی است به سوی ……

۱ – موفقیت

۲- پیشرفت

۳- گزینه الف و ب

۴- هیچکدام

 

25 – مذاکره کننده حرفه ای شروع کننده مذاکره ………

۱-  نمی باشد

۲- می باشد

۳- گزینه اول و دوم

۴- هیچکدام

 

26 – برای مذاکره حرفه ای باید از …. به …… رسید.

ا- علم – تجربه

۲-تجربه  – علم

۳- گزینه اول و دوم

۴- هیچکدام

 

27 – وزن در مذاکره شامل کدام موارد است.

۱- افراد و سن و مهارتهایشان

۲- محل برگزاری جلسه مذاکره

۳- قدمت برند شرکت یا موسسه

۴- همه موارد

 

28 – ما در مذاکره معتقدیم دانش با درک…….

۱- برابر است

۲- برابر نیست

۳-کزینه اول و دوم

۴-هیچکدام

 

29 – کدام گزینه در مورد ویژگیهای یک توافق مکتوب صحیح نمی باشد؟

۱ – به مسائل بصورت مشترک پرداخته می شود

۲ –  محتوای مذاکره محدود و قابل انتقال به سایر موقعیتها است

۳ – همکاری آتی وجود ندارد

۴ – الزامات قابل اندازه گیری است

 

30 – کدام گزینه در مورد ویژگیهای یک توافق شفاهی صحیح نمی باشد؟

۱- به مسائل بصورت انفرادی پرداخته می شود

۲-محتوای مذاکره محدود نمی شود و قابل انتقال به سایر موقعیتها نیست

۳-همکاری آتی ضرورت ندارد

۴-الزامات قابل اندازه گیری نیست و خوب تعریف نشده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *