نمونه سوالات تستی درس اصول مذاکره به همراه پاسخ دکتر میر آبان 1401

مشاور تبلیغاتی انتخابات مجلس

نمونه سوالات تستی درس اصول مذاکره بهمراه پاسخ دکترمیر آبان 1401


زمان پاسخگویی :

45 دقیقه

1- مذاکره چیست؟ ساده ترین تعریف؟

1- هنر چانه زنی

2-مهارت گفتگو کردن

3-علم و هنر تبادل تمرکز

4- همه گزینه ها

 

2- کاملترین تعریف برای اصول و فنون مذاکره کدام گزینه است؟

1-مذاکره علم و هنر ردوبدل کردن امتیاز برای رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک در یک محیط تفاهم است

2-مذاکره ردوبدل کردن امتیاز برای رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک در یک محیط تفاهم است

3-مذاکره اساسا رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک است.

4- هیچکدام

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین

3  – کورش و  ماهان می خواهند یک مذاکره با کیفیت و بسیار اثر بخش داشته باشند کدام گزینه مهمتر از بقیه می باشد؟

1 – با کمترین هزینه و زمان مذاکره کنند

2 –  توافق عاقلانه و براي طرفین رضایتبخش باشد

3 – در مذاکره مانع روابط متقابل نشده و روابط خوبی خلق کنند

4 – هیچکدام


5- در صورتی که در جلسه یک مذاکره به بن بست برسید بهترین شیوه های خروج از بن بست کدام گزینه است؟

1- عوض کردن استراتژی ها

2 – استفاده از شخص ثالث

3 – اعلام تنفس یا موکول کردن به روز دیگر

4- همه گزینه ها

 

5- قبل از حضور در جلسات مذاکره باید چند راهبرد برای خود تدارک ببینیم ؟

1- هشت

2 – هفت

3 – ده

4 – همه گزینه ها

 

6- مراحل یک مذاکره حرفه ای چند مرحله است ؟

1- سه مرحله

2 – تک مرحله

3 – ده مرحله

4 – هیچکدام

 

7 – کدام گزینه جزو مراحل اصول مذاکرات نیست؟

1 – اقدامات در حاشیه مذاکره

2 – اقدامات تبلیغاتی پس از پایان مذاکره

3 – تاسیس شرکت سهامی خاص

4 – جمع آوری اطلاعات

 

8 – در یک سلسله مذاکره فروش باید تمرکز روی کدام گزینه باشد؟

1-موضع گیری های سرسختانه

2-مصالحه و سازش

3-روی قیمت گذاری

4-روی زمان تحویل محصول9 –  آیه کریمه
282و 283سوره بقره مربوط به کدام گزینه است؟\”اي مومنان هرگاه وامی داده یا گرفتید تا سررسید آمده مقرر، آن را بنویسید…\”

1نتیجه گیري نهایی در مذاکره

2نظارت بر اجراي مفاد قرارداد

3شناخت ترفندها

-4نحوه تنظیم صورت جلسه و قرارداد

 

10 – در کدام گزینه مذاکره اصولی نیست؟

1 – تمرکز روی شخص

2تمرکز روی اشخاص

3 –شخصی نمودن موضوع

4- همه موارد

نمونه سوالات تستی درس اصول مذاکره بهمراه پاسخ دکترمیر آبان1401

11 – هر مذاکره کدامیک از پیامدهاي زیر را با ارمغان نمی آورد؟

1پیامد برد باخت
2
پیامد مساوي   

3پیامد بردبرد
4
-پیامد باخت برد


12 – بهترین و ایده آل ترین پیامد مذاکره کدام است؟

1باخت برد
2
برد برد 
3
برد باخت
4
-مصالحه و سازش


13 – در کدام پیامد فقط تقاضاها و امیال طرف مذاکره در نظر گرفته می شود؟

1باخت، باخت
2
برد، برد
3
باخت،برد

4برد، باخت

 

14 – در مذاکره تمرکز نهایی مذاکره کننده حرفه ای باید روی کدام گزینه باشد؟

1- حل مسئله

2- نیرنگ و فریب

3- روی منافع

4- هر سه گزینه

 

15 – در یک جلسه حرفه ای مذاکره دروغ طرف مقابل را ……..

1- به رویش بیاوریم

2- محتاطانه به رویش بیاوریم

3- آنرا افشا کنیم

4-هرگز افشا نکنیم

 

16- تمرکز مذاکره کنندگان آماتور عمدتا روی کدام گزینه است؟

1- ظاهر افراد

2-اصل مذاکره

3- مواضع

4-روی زمان مذاکره

 

17 – مذاکره علم و هنر رسیدن به تفاهم متقابل از طریق ……… می باشد.

1- جمع آوری اطلاعات

2- تداعی اطلاعات

3 – رد و بدل کردن امتیاز

4 – خرید و فروش

 

18- در مذاکره کدام گزینه اولویت بیشتری دارد؟

1-هرگز نباید جلسه مذاکره را ترک کرد

2-همیشه باید آماده ترک جلسه مذاکره باشیم

3-بدترین کار در مذاکره قهرکردن و ترک مذاکره است

4- هیچکدام

 

19 – کدام گزینه جزو اجزاي مذاکره محسوب نمی شود؟

1- حضور دو یا چند نفر در آن

2- داشتن هدف مشخص از سوي هر یک از طرفین

3- دادن اطلاعات غلط

4- هیچکدام

 

20-  کدام گزینه جزو ترفندهاي فشار و تاکید بر مواضع در مذاکره محسوب نمی شوند؟

1 – صبر و سکوت ، تهدیدها

2- درخواستهاي افراطی ، موضع غیر قابل تغییر

3- خواسته هاي فزاینده ، تاخیر حساب شده

4- امتناع از مذاکره

21 – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ویژگی توازن در یک مذاکره اثربخش است ؟

1 –  درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه لرگزار شود

2 –  توافق عاقلانه و براي طرفین رضایتبخش باشد

3 –  مانع روابط متقابل شخصی نشده و روابط خوب ایجاد نماید

4 –  همه موارد

 

22  – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ویژگی کیفیت در یک مذاکره اثر بخش است ؟

1 – درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه برگزار شود

2 –  توافق عاقلانه و براي طرفین رضایتبخش باشد

3 – مانع روابط متقابل شخصی نشده و روابط خوب ایجاد نماید

4 – همه موارد

 

23 – یک شرکت با رقیب دیرینه خود در یک جلسه بلاخره به توافق عدم کاهش قیمت و یکسان سازی تن در می دهد.

1- مذاکره باخت باخت

2- مذاکره زرد

3- مذاکره مصالحه و سازش    

4 – مذاکره از نوع برد، باخت

 

24 -در مذاکره یادمان باشد که اعتماد راهی است به سوی ……

1 – موفقیت

2- پیشرفت

3- گزینه الف و ب

4- هیچکدام

 

25 – مذاکره کننده حرفه ای شروع کننده مذاکره ………

1-  نمی باشد

2- می باشد

3- گزینه اول و دوم

4- هیچکدام

 

26 – برای مذاکره حرفه ای باید از …. به …… رسید.

ا- علم – تجربه

2-تجربه  – علم

3- گزینه اول و دوم

4- هیچکدام

 

27 – وزن در مذاکره شامل کدام موارد است.

1- افراد و سن و مهارتهایشان

2- محل برگزاری جلسه مذاکره

3- قدمت برند شرکت یا موسسه

4- همه موارد

 

28 – ما در مذاکره معتقدیم دانش با درک…….

1- برابر است

2- برابر نیست

3-کزینه اول و دوم

4-هیچکدام

 

29 – کدام گزینه در مورد ویژگیهاي یک توافق مکتوب صحیح نمی باشد؟

1 – به مسائل بصورت مشترك پرداخته می شود

2 –  محتواي مذاکره محدود و قابل انتقال به سایر موقعیتها است

3 – همکاري آتی وجود ندارد

4 – الزامات قابل اندازه گیري است

 

30 – کدام گزینه در مورد ویژگیهاي یک توافق شفاهی صحیح نمی باشد؟

1- به مسائل بصورت انفرادي پرداخته می شود

2-محتواي مذاکره محدود نمی شود و قابل انتقال به سایر موقعیتها نیست

3-همکاري آتی ضرورت ندارد

4-الزامات قابل اندازه گیري نیست و خوب تعریف نشده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *