Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکتر میر | ویکی بازاریابی

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکتر میر


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکتر میر

 

 

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

این دوره با موفقیت برگزار گردید  جهت اشنایی با مضمون کارگاه آموزشی سوالات در اینجا برای شما دوست عزیز انتقال می یابد….

زمان پاسخگویی :

۴۵ دقیقه

۱- مذاکره چیست؟ ساده ترین تعریف؟

۱- هنر چانه زنی

۲-مهارت گفتگو کردن

۳-علم و هنر تبادل تمرکز

۴- همه گزینه ها

 

2- کاملترین تعریف برای اصول و فنون مذاکره کدام گزینه است؟

۱-مذاکره علم و هنر ردوبدل کردن امتیاز برای رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک در یک محیط تفاهم است

۲-مذاکره ردوبدل کردن امتیاز برای رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک در یک محیط تفاهم است

۳-مذاکره اساسا رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک است.

۴- هیچکدام

 

3  – کورش و  ماهان می خواهند یک مذاکره با کیفیت و بسیار اثر بخش داشته باشند کدام گزینه مهمتر از بقیه می باشد؟

۱ – با کمترین هزینه و زمان مذاکره کنند

۲ –  توافق عاقلانه و برای طرفین رضایتبخش باشد

۳ – در مذاکره مانع روابط متقابل نشده و روابط خوبی خلق کنند

۴ – هیچکدام

 

4- در صورتی که در جلسه یک مذاکره به بن بست برسید بهترین شیوه های خروج از بن بست کدام گزینه است؟

۱- عوض کردن استراتژی ها

۲ – استفاده از شخص ثالث

۳ – اعلام تنفس یا موکول کردن به روز دیگر

۴- همه گزینه ها

 

5- قبل از حضور در جلسات مذاکره باید چند راهبرد برای خود تدارک ببینیم ؟

۱- هشت

۲ – هفت

۳ – ده

۴ – همه گزینه ها

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

۶- مراحل یک مذاکره حرفه ای چند مرحله است ؟

۱- سه مرحله

۲ – تک مرحله

۳ – ده مرحله

۴ – هیچکدام

 

7 – کدام گزینه جزو مراحل اصول مذاکرات نیست؟

۱ – اقدامات در حاشیه مذاکره

۲ – اقدامات تبلیغاتی پس از پایان مذاکره

۳ – تاسیس شرکت سهامی خاص

۴ – جمع آوری اطلاعات

 

8 – در یک سلسله مذاکره فروش باید تمرکز روی کدام گزینه باشد؟

۱-موضع گیری های سرسختانه

۲-مصالحه و سازش  

۳-روی قیمت گذاری

۴-روی زمان تحویل محصول


۹ –  آیه کریمه
۲۸۲و ۲۸۳سوره بقره مربوط به کدام گزینه است؟\”ای مومنان هرگاه وامی داده یا گرفتید تا سررسید آمده مقرر، آن را بنویسید…\”

۱نتیجه گیری نهایی در مذاکره

۲نظارت بر اجرای مفاد قرارداد

۳شناخت ترفندها

نحوه تنظیم صورت جلسه و قرارداد 

 

10 – در کدام گزینه مذاکره اصولی نیست؟

۱ – تمرکز روی شخص

۲تمرکز روی اشخاص

۳ –شخصی نمودن موضوع

۴- همه موارد

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

 • – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) هر رابطه ای ارتباط هست ولی هر ارتباطی لزوماً رابطه نیست

ب) واژه ارتباط از ریشه لاتین Communes به معنای اشتراک گرفته شده است

ج) تسهیم هدیه ای است که انسان ها به هم می دهند

د) تعاریف جدید ارتباط عبارتند از انتقال مفاهیم، انتقال معانی، تبادل پیام ها و تسهیم تجارب

 

11 – کدام گزینه معنی واژه ارتباط را به درستی بیان می کند؟

الف) هر نوع پیوند و اتصال و وابستگی انسان ها با یکدیگر است که حول و حوش یک یا چند موضوع شکل می گیرد

ب) هر نوع وابستگی و پیوند که میان دو یا چند چیز وجود دارد

ج) کنش متقابل اجتماعی که براساس پیان شکل می گیرد

د) تاثیر و نفوذی که یک چیز در دیگری داشته باشد را گویند

 

12 – کدام گزینه معنی واژه رابطه را نشان می دهد؟

الف)در مفهوم گسترده برای بیان هرنوع انتقال اطلاعات بکار می رود

ب) یک جریان دوسویه تفهیم و تفاهم بین دو موجود زنده است

ج) تاثیر و نفوذی است که یک چیز در دیگری داشته باشد

د) عبارتست از جست و جو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران

 

 • – کدام یک از موارد زیر تعریف ارتباط را از دیدگاه ارسطو بیان می کند؟

الف) هر نوع پیوند و اتصال و وابستگی انسان ها با یکدیگر است که حول و حوش یک یا چند موضوع شکل می گیرد

ب) هر نوع وابستگی و پیوند که میان دو یا چند چیز وجود دارد

ج) عبارتست از جست و جو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران

د) تاثیر و نفوذی که یک چیز در دیگری داشته باشد را گویند

 

 • – در علوم اجتماعی …… عبارتست از فراتر رفتن و دگرگونی مداوم و سازمان یافته پدیده ها در درون یک نظام اجتماعی

الف) رفتار

ب) کنش

ج) ارتباط

د) فرآیند

 • – کدام گزینه جزو عناصر ارتباط محسوب نمی شود؟

الف) مبدا (فرستنده)

ب) مقصد (گیرنده)

ج) پیام و بازخورد

د) رمزگذاری

 

 • – کدام یک از اجزای فرآیند ارتباط نقش عمده ای در برقراری و تعمیق ارتباط دارد؟

الف) گیرنده پیام

ب) فرستنده پیام

ج) بازخورد

د) پیام

 

 • – کدام یک از موارد زیر نوعی از بازخورد در یک مکالمه تلفنی است؟

الف) تایید پیام توسط شنونده

ب) صحبت کردن گوینده

ج) شنیدن شنونده

د) متن مکالمات ردوبدل شده

آخرین نامه به دخترم و پسرم ….

 • – کدام یک از موارد زیر فرآیند ارتباط را بدرستی نشان می دهد؟

الف) مبدا  علائم      رمزگذاری               رمزگشایی                مقصد

ب) مبدا      رمزگذاری               مقصد     علائم     رمزگشایی

ج) مبدا    رمزگشایی                رمزگذاری               مقصد     علائم

د) مبدا         رمزگذاری              علائم      رمزگشایی  مقصد

 

 • – از طریق کدامیک از اجزای فرآیند ارتباط آثار پیام در یک پیام گیر ملاحظه می شود؟

الف) بازخورد

ب) رمز

ج) پیام

د) گیرنده و فرستنده

 

20 – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) در یک فرآیند ارتباط، فرستنده ابتدا پیام را به شکل رمز در می آورد ب) رمزگذاری و رمزگشایی مستلزم توافق در مورد علائم مورد استفاده توسط گیرنده و فرستنده است ج) ارتباط بدون واسطه ارتباطی است که فرد با تعداد کثیری از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کندد) محیط هم بر فرآیند ارتباطی، هم بر نوع آن و هم بر ادراک آدمی اثر می گذارد ۲۱ – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ارتباط خصوصی و بدون واسطه است؟ الف) مفاهیم و معانی از طریق غیرزبانی و غیرگفتاری بین افراد منتقل می شود ب) اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می شود

ج) ارتباطی است فوری و رودررو که طی آن پیام مستقیما بین گیرنده و فرستنده ردوبدل می شود د) فرد با تعداد کثیری از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند ۲۲ – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ارتباط غیرکلامی است؟ الف) مفاهیم و معانی از طریق غیرزبانی و غیرگفتاری بین افراد منتقل می شود ب) اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می شود

ج) ارتباطی است فوری و رودررو که طی آن پیام مستقیما بین گیرنده و فرستنده ردوبدل می شود د) فرد با تعداد کثیری از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند

۲۳ – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ارتباط همگانی یا عمومی است؟ الف) مفاهیم و معانی از طریق غیرزبانی و غیرگفتاری بین افراد منتقل می شود ب) اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می شود

ج) ارتباطی است فوری و رودررو که طی آن پیام مستقیما بین گیرنده و فرستنده ردوبدل می شود د) فرد با تعداد کثیری از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند ۲۴ – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ارتباط کلامی است؟

الف) مفاهیم و معانی از طریق غیرزبانی و غیرگفتاری بین افراد منتقل می شود ب) اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می شود

ج) ارتباطی است فوری و رودررو که طی آن پیام مستقیما بین گیرنده و فرستنده ردوبدل می شود د) فرد با تعداد کثیری از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند

 • – کدامیک از انواع ارتباط برای گروه غیر محدودی از مردم و با سرعتی زیاد انجام می شود؟ الف) همگانی یا عمومی ب) خصوصی و بدون واسطه ج) کلامی د) غیرکلامی
 • – استفاده از حالات چهره یا حرکات بدنی بیانگر کدام نوع از ارتباطات است؟ الف) همگانی یا عمومی ب) خصوصی و بدون واسطه ج) کلامی د) غیرکلامی
 • -کدام گزینه در مورد ویژگی های ارتباط خصوصی و بدون واسطه صحیح است؟ الف) فرصت جابجایی پیام گیرنده و پیام دهنده ب) ارتباط چهره به چهره و عمیق

ج) عدم امکان تصحیح یکدیگر د) قابلیت رویت آثار پیام

 • – در ارتباطات انسانی برای رسیدن به تفاهم کدام یک از موارد زیر جزو مهارت های اساسی هستند؟ الف) مهارت صحبت کردن ب) مهارت گوش کردن ج) مهارت همدلی د) ب و ج
 • – از نظر اندیشمندان علوم ارتباطات انسان حیوانی است …..

الف) ناطق ب) اندیشمند ج) نمادساز د) فراارتباط

 • – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) همدلی عبارتست از توانایی ویژه که از طریق آن می توان به نگرش فرد متقابل یا مخاطب خود پی برد و از دریچه چشم او به دنیا نگریست

ب) همدلی محتاج حساسیت نسبت به دیگران و توانایی نشان دادن این حساسیت به آن هاست ج) گوش دادن و شنیدن هر به یک معنا هستند

د) گوش دادن غیرارادی ولی شنیدن ارادی همراه با تفکر و تعقل و درک معناست

 • – کدامیک از اندیشمندان علوم ارتباطات، ارتباط را در شکل نگزشی که فرد از ۶ شخص دارد بیان کرد؟ الف) کورز ب) دین بارنلوند ج) کراپ د) تئودور نیوکامب
 • – کدام یک از گزینه های زیر بیانگر یک ارتباط موثر است؟

R/S = 0 (الف

 • R/S < 1
 • 1R/S = د) هیچکدام

 – کدام از گزینه های زیر بیانگر ارتباط سازمانی است؟

الف) ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه و سازماندهی و مقررات نیاز دارد ب) ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه نیاز دارد ج) ارتباطی است که معنی و مفهومی که در ذهن فرستنده است و قصد ارسال آن را دارد با آنچه گیرنده از آن دریافت می کند یکی باشد

د) ارتباطی است که قواعد ارتباط یا ارتباط های بعدی را مشخص می سازد

 

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

 – کدام از گزینه های زیر بیانگر فرارتباط است؟ الف) ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه و سازماندهی و مقررات نیاز دارد ب) ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه نیاز دارد

 • ارتباطی است که معنی و مفهومی که در ذهن فرستنده است و قصد ارسال آن را دارد با آنچه گیرنده از آن دریافت می کند یکی باشد
 • ارتباطی است که قواعد ارتباط یا ارتباط های بعدی را مشخص می سازد

 – کدام از گزینه های زیر بیانگر ارتباط موثر است؟ الف) ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه و سازماندهی و مقررات نیاز دارد ب) ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه نیاز دارد

 • ارتباطی است که معنی و مفهومی که در ذهن فرستنده است و قصد ارسال آن را دارد با آنچه گیرنده از آن دریافت می کند یکی باشد
 • ارتباطی است که قواعد ارتباط یا ارتباط های بعدی را مشخص می سازد ۳۶ – کدام از گزینه های زیر بیانگر ارتباط غیرسازمانی است؟ الف) ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه و سازماندهی و مقررات نیاز دارد ب) ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه نیاز دارد
 • ارتباطی است که معنی و مفهومی که در ذهن فرستنده است و قصد ارسال آن را دارد با آنچه گیرنده از آن دریافت می کند یکی باشد
 • ارتباطی است که قواعد ارتباط یا ارتباط های بعدی را مشخص می سازد
 • – ارسال یک نامه ، نمونه ای از کدام یک از ارتباطات زیر را نشان می دهد؟ الف) غیرسازمانی ب) سازمانی ج) فرا ارتباط د) موثر
 • – کدام از ارتباطات زیر موثرتر بوده و تاثیرگذاری بیشتری دارد؟

R/S = 0.7 (الف

 • R/S = 0.01
 • R/S = 0.95
 • R/S = 0.001
 • – روابط عمومی نمونه ای از کدام یک از ارتباطات زیر را نشان می دهد؟ الف) غیرسازمانی ب) سازمانی ج) فرا ارتباط د) موثر
 • – گفت و شنود حضوری نمونه ای از کدام یک از ارتباطات زیر می باشد؟ الف) غیرسازمانی

ب) سازمانی ج) فرا ارتباط د) موثر

 – کدام یک از جملات زیر بیانگر یک فراارتباط(ماورای ارتباط) مستقیم است؟ الف) وقتی بدون هیچ مقدمه ای شر.ع به گفتگو در زمینه سیاست می کنیم

ب) وقتی به طرف مقابل گفته می شود من می خواهم در مورد سیاست با تو حرف بزنم ج) هر دو مورد د) هیچکدام

 

 – کدام یک از جملات زیر بیانگر یک فراارتباط (ماورای ارتباط ) غیرمستقیم است؟ الف) وقتی بدون هیچ مقدمه ای شر.ع به گفتگو در زمینه سیاست می کنیم

ب) وقتی به طرف مقابل گفته می شود من می خواهم در مورد سیاست با تو حرف بزنم ج) هر دو مورد د) هیچکدام

 • – مذاکره چیست؟

الف) ارتباط و مهارت ارتباطی ب) کنش یا عمل اجتماعی ج) تعامل اجتماعی د) همه موارد

 • – کدامیک از موارد زیر در مورد معنی واژه مذاکره صحیح نمی باشد؟ الف) واژه ای عربی و به معنی یادآوری و تبادل اطلاعات است ب) با کسی در امری گفتگو کردن است
 • در فرهنگ آکسفورد گفتگویی است که هدف آن رسیدن به یک توافق است
 • از ترکیب لاتین Negotium به معنی انجام تجارت است و بطور تحت اللفظی به معنی تفریح کردن و انجام ندادن کار است
 • – در تعاریف ارائه شده از مذاکره ، کدام واژه بطور مشترک مورد تاکید قرار گرفته اند؟ الف) تبادل و تداعی اطلاعات ب) توافق و منافع  ج) گفتگو (مکالمه) و توافق د) تعهد و منافع
 • – کدامیک از گزینه های زیر تعریف مذاکره را از دیدگاه یوری و فیشر بیان می کند؟ الف) عبارتست از جریان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک ب) فرایندی است که دو یا چند نفر دارای اهداف مشترک و متضاد طرحهای پیشنهادی خود رابیان کرده و شرایط آنها را مورد بحث قرار می دهند تا به توافق برسند
 • عبارتست از فرایند تصمیم گیری توافقی بین افراد بهم وابسته و با ترجیحات متفاوت
 • یک جریان اطلاعاتی است که از طریق آن اطلاعات تبادل ، سنجش و استفاده می شوند تا شالوده ای برای تصمیم گیری باشند
 • – از نظر کدامیک از عناصر مذاکره از اهمیت بیشتری برخوردارند؟  الف) تبادل و تداعی اطلاعات ب) توافق و منافع  ج) گفتگو (مکالمه) و توافق د) تعهد و منافع
 • – مذاکره هنر رسیدن به تفاهم متقابل از طریق …… است الف) تداعی اطلاعات ب) چانه زنی ج) خرید و فروش د) همه موارد
 • – مذاکره یک فرایند …… است که در آن گروهها با مجموعه اهداف و ارزشهای مختلف و بر مبنای منافع شخصی خود حضور دارند الف) مبارزه ب) ارزیابی ج) تغیر د) مصالحه
 • – کدمیک از موار دزیر از اجزای یک مذاکره محسوب می شوند؟  الف) دادن اطلاعات ب) ندادن اطلاعات ج)  تحلیل اطلاعات د) همه موارد
 • – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ الف) مذاکره یک فرایند ایستا است ب) برای تشکیل گروه دو شرط لازم است : ۱- دو نفر یا بیشتر باشند ۲- از طریق گفتگو برای رسیدن به هدف مشترک ارتباط یرقرار شود ج) مذاکره یک کنش اجتماعی است د) مذاکره فرایندی اکتشافی است
 • – کدام گزینه جزو اجزای مذاکره محسوب نمی شود؟ الف) حضور دو یا چند نفر در آن ب)

ج) داشتن هدف مشخص از سوی هر یک از طرفین د) رسیدن به توافق و منافع مشترک

 • – از دیدگاه هرب کوهن اجزای مذاکره عبارتند از موارد زیر به غیر از ……

الف) قدرت  ب) اطلاعات ج) زمان د) قانون

 • – مطابق قانون پارتو ……. درصد نتایج مورد نظر ، عموماً در …….درصد ……….مورد توافق قرار می

گیرند  الف) ۸۰ درصد ، ۲۰ درصد ، اول وقت ب) ۲۰ درصد ، ۸۰ درصد ،آخر وقت ج) ۸۰ درصد ، ۲۰ درصد ، آخر وقت د) ۲۰ درصد ، ۸۰ درصد ، اول وقت

 • – توجه به این نکته که طرفی که بهترین درک و شناخت را از آنچه باید انجام شود دارا باشد قدرت بیشتری در مذاکرات دارد بیانگر کدامیک از اجزای مذاکره از دیدگاه کوهن می باشد؟ الف) قدرت  ب) اطلاعات ج) زمان د) قانون
 • – کدام گزینه جزو اصول مذاکره محسوب نمی شود؟ الف) مسئله شناسی و هدف گذاری ب) بررسی و انتخاب بهینه ج) طرح سئوالات و تعیین استراتژی د) برنامه ریزی و تصمیم گیری
 • – دسته بندی اهداف به اهداف ضروری و مطلوب در کدامیک از اصول مذاکره مطرح می شود؟ الف) مسئله شناسی ب) طرح سئوالات ج) تعیین استراتژی د) هیچکدام
 • – کدامیک از اقدامات زیر جزو اصل مسئله شناسی محسوب می شود؟ الف) چیزهایی که قرار است تعیین یا حل شوند دقیقاً روشن نمائیم ب) مواضع طرفین مذاکره را روشن نمائیم ج) دامنه بررسی را به سئوالی خاص محدود نمائیم د) الف و ج

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 • – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ 

الف) اهداف ضروری شامل اهداف مشهود و نامشهودی می باشند که باید به دست بیایند ب) اگر اهداف مطلوب تامین نشود توافق می میرد

ج) اهداف مطلوب میزان مطلوبیت توافق را بالا می برند د) ضروری نیستند ولی دستیابی به آنها خوب و مطلوب است

 • – کدام گزینه جزو طبقه بندی ششگانه اهداف محسوب نمی شوند؟ الف) اهداف تهاجمی و اهداف رقابتی ب) اهداف ترکیبی و اهداف دفاعی ج) اهداف ضروری و اهداف مطلوب د) اهداف خودمحود و اهدف هم یارانه
 • – کدامیک از اقدامات زیر جزو اصل طرح سئوال محسوب می شود؟ الف) چیزهایی که قرار است تعیین یا حل شوند دقیقاً روشن نمائیم ب) مواضع طرفین مذاکره را روشن نمائیم ج) دامنه بررسی را به سئوالی خاص محدود نمائیم د) دسته بندی اهداف به اهداف ضروری و مطلوب
 • – کدام گزینه اصول مذاکره را به ترتیب به درستی بیان می کند؟

الف) تعیین استراتژی ، طرح سئوالات  ، مسئله شناسی ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، هدف گذاری ب) طرح سئوالات ، هدف گذاری  ، تعیین استراتژی، مسئله شناسی ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی  ج) مسئله شناسی ، هدف گذاری ،طرح سئوالات ، تعیین استراتژی، برنامه ریزی ، تصمیم گیری د) طرح سئوالات ، تصمیم گیری ، تعیین استراتژی، مسئله شناسی ، هدف گذاری ، برنامه ریزی

 • – انتخاب شیوه مناسب برای دستیابی به اهداف در کدامیک از اصول مذاکره مور توجه قرار می گیرد؟ الف)  تعیین استراتژی ب) هدف گذاری ج) طرح سئوالات د) تصمیم گیری
 • – عبارتست از یک سیاست کلی که برای دستیابی به اهداف مشخص می شود الف) چشم انداز ب) تاکتیک ج) استراتژی د) ب و ج
 • – کدامیک از اصول مذاکره به مذاکره کنندگان کمک می کند تا تنش ها را کاهش داده و از کوچک و بزرگ شمردن طرف دوری نمایند الف)  تعیین استراتژی ب) هدف گذاری ج) برنامه ریزی د) تصمیم گیری
 • – اولویت بندی اهداف در کدامیک از اصول مذاکره مورد بررسی قرار می گیرد؟ الف) برنامه ریزی ب) هدف گذاری ج) طرح سئوالات د) تصمیم گیری
 • – کدامیک از فعالیتهای زیر در اصل برنامه ریزی مذاکره گنجانده شده است؟  الف) انتخای زمان و مکان مذاکره ب) مدت زمان لازم برای انجام فعالیتها

ج)  پیش بینی هزینه ها و انتخاب افراد مذاکره کننده د) همه موارد

 • – نحوه انجام مذاکره در کدامیک از اصول مذاکره تعیین می شود؟ الف)  تعیین استراتژی ب) هدف گذاری ج) برنامه ریزی د) تصمیم گیری
 • – شناسایی کدامیک از معیارهای زیر به برنامه ریزی دقیق تر کمک می کند؟ الف) قدرت ب) منافع ج) ارزشها د) زمان
 • – کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف) به امور مهم و استانداردهایی که انسان مطابق آنها زندگی می کند قوانین گویند ب) ارزشها مرزها و محدوده افراد را مشخص می کند ج) راه رسیدن به هدف ، در برنامه ریزی مشخص می شود د) برنامه ریزی روشمند عنصری مهم کارساز یرای مذاکرات موفق است ۷۱ –  اصلی ترین اصل برای ورود به مذاکره کدام است؟ الف)  تعیین استراتژی ب) هدف گذاری ج) برنامه ریزی د) تصمیم گیری

 • – در کدامیک از اصول مذاکره معلوم می شودکه مذاکره صورت می پذیرد یا خیر الف)  تعیین استراتژی ب) هدف گذاری ج) طرح سئوالات د) هیچکدام
 • – کتاب مذاکره هوشمند نوشته چه کسی است؟ الف) شوئنفیلد ب) نیک پیلینگ ج) دان هلریگل د) دبلیو اسلوکام
 • – هر مذاکره اصلی از چند مرحله تشکیل شده است؟ الف) یک مرحله پیش مذاکره و ۳ مرحله اصلی ب) ۳ مرحله ج) ۲ مرحله د) ۴ مرحله
 • – از نظر نیک پیلینگ یک مذاکره از چند مرحله تشکیل شده است؟ الف) یک مرحله پیش مذاکره و ۳ مرحله اصلی ب) ۳ مرحله ج) ۲ مرحله د) ۴ مرحله
 • – از نظر \”نیک پیلینگ \” کدامیک از مراحل مذاکره با یکدیگر همپوشانی دارند؟ الف) اول و دوم ب) دوم و سوم ج)  سوم و چهارم

د) هیچیک از مراحل با یکدیگر همپوشانی ندارند

 –   کدامیک از گزینه های زیر در مورد مراحل مذاکره از نظر  نیک پیلینگ صحیح نمی باشد؟ الف) آمادگی

ب) همسطح سازی اطلاعات ج) توافق بر منافع مشترک د) جمع بندی حاصل از مذاکره

 • – در کدامیک از مراحل مذاکره فرایند آمادگی صورت می پذیرد؟ الف) فعالیتهای بعد از مذاکره ب) فعالیتهای قبل از شروع مذاکره  ج) فعالیتهای هنگام انجام مذاکره د) هیچکدام
 • – کدامیک از مراحل دسته بندی نیک پیلینگ جزو فعالیتهای  مرحله هنگام انجام مذاکره محسوب می شود؟

الف) آمادگی ب) همسطح سازی اطلاعات ج) چانه زنی همراه با ایرادگیری د) ب و ج

 • – کدام گزینه جزو فعالیتهای قبل از شروع مذاکره محسوب نمی شود؟ 

الف) انتخاب استراتژی ها و تاکتیکها ، تشکیل تیم مذاکره ،مهارتهای ارتباطی برای مذاکره ب) آمادگی و گردآوری اطلاعات ، تعیین چارچوب مذاکره ، نحوه برقراری ارتباط برای مذاکره ج) تحلیل و ارزیابی طرف مقابل ، استفاده از مهارتهای ارتباطی ، چانه زنی

د) تهیه و پیش نویس دستور جلسه ، تحلیل زمانی ، تحلیل مکانی ، انتخاب استراتژی و تاکتیک

 

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

81 –  کدامیک از گزینه های زیر بعنوان اسلحه پنهان فرد مذاکره کننده شناخته می شود؟

الف) آمادگی

ب) قدرت

ج) مشاوره گرفتن

د) حمایت ذینفعان

 

 

 –  مهمترین بخش ایجاد آمادگی کدام است؟ الف) تخمین پایین ترین سطح قابل قبول برای طرف مذاکره کننده ب) برآورد موضع گیری آغازین

ج) کشف همه مسائل مربوط به ذینفعانی که می توانند یک معامله را وتو کنند د) تعیین پایین ترین سطح قابل قبول برای خود

۸۳ –  در مرحله انتخاب استراتژی و تاکتیک به کدامیک از سئوالات زیر پاسخ داده می شود؟ الف) یک موضوع دشوار چگونه مطرح می شود و موثرترین راه بکارگیری تاکتیک گردآوری اطلاعات چیست؟ ب) در مذاکره راکد، بهترین راه شکستن بن بست کدامست؟

ج) چگونه می توان در طرف مقابل برای حصول به توافق تعهد اخلاقی ایجاد نمود د) همه موارد

 • – در چه شرایطی باید از مذاکرات تیمی استفاده نمود؟ الف) موجب کاهش هزینه گردد ب) اختلاف درونی اهمیتی نداشته باشد ج) مذاکره را ثمربخش تر نماید د) همه موارد
 • – در کدامیک از مذاکرات زیر بیش از دو نماینده در مذاکره شرکت دارند؟ الف) مذاکره فردی ب) مذاکره چندجانبه ج) مذاکره گروهی د) مذاکره جمعی
 • – مذاکره از نظر تعداد افراد شرکت کننده در آن به ۳ گروه زیر تقسیم می شود به جز……..

الف) دو نفره ب) فردی ج)  چند جانبه د)  گروهی

 • – کدام گزینه ویژگی یک مذاکره تلفنی است؟ الف) از گسیختگی های ناخواسته ایمن است ب) سوء تفاهمات را کاهش می دهد ج) به موضع گیریها اعتبار بیشتری می بخشد د) کم هزینه بودن یا ساده بودن موضوع مذاکره
 • – جلوگیری از رشد واسطه گری و دلالی از مزیتهای کدام نوع مذاکره است؟ الف) تلفنی ب) اینترنتی ج) نامه و نوشتار د) همه موارد
 • – کدام گزینه ویژگی یک مذاکره نوشتاری (نامه) است؟ الف) از گسیختگی های ناخواسته ایمن است ب) سوء تفاهمات را کاهش می دهد ج) به موضع گیریها اعتبار بیشتری می بخشد د) همه موارد
 • – کدامیک از روشهای زیر برای انتقال اطلاعات تفصیلی و دقیق مفیدتر هستند؟ الف) تلفنی ب) اینترنتی ج) نامه و نوشتار د) همه موارد
 • – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) مناسب ترین زمان مذاکره زمانی است که طرف مقابل پیش از شما خواستار برگزاری جلسه باشد ب) مناسب ترین مکان برای مذاکره مکانی است که بتوانید کنترل خود را بر فرایند مذاکره به حداکثر رسانید ج) حساس ترین مرحله مذاکره تعیین چارچوب مذاکره است

د) اگر در طول جلسه می خواهید با کسی روبرو نشوید با چند فاصله از او بنشینید

 • – در یک جلسه اگر کسی وجود دارد که با او بیشترین اختلاف را دارید ، در هنگام نشستن باید…..

الف) با چند فاصله از او بنشینید ب) در کنار او بنشینید ج) در جلسه شرکت نکنید د) در مقابل او بنشینید

 • – اگر در جلسه قرار است کسی به شما مشورت دهد  , در هنگام نشستن باید ……

الف) با چند فاصله از او بنشینید

ب) در کنار او بنشینید ج) در مقابل او بنشینید  د) هیچکدام

۹۴ –  هم سطح سازی اطلاعات چه هدفی دارد؟ الف) تسهیم اطلاعات

ب) ایجاد رابطه و توافق بر فرایند مذاکره ج) کاهش انتظارات طرف مقابل د) همه موارد

 • – در …… طرفین مذاکره تلاش می کنند یکدیگر را از اطلاعات اساسی که منجر به پیشبرد بهتر و سریعتر توافق بشود آگاه سازند الف) تحلیلی و ارزیابی طرف مقابل ب) همسطح سازی اطلاعات ج) چانه زنی د) طرح سئوال
 • – کدامیک از حرکات زبان بدن ، بعنوان نشانه ای برای دفاع و رویارویی و سوء ظن محسوب نمی شود؟  الف) یک پا را روی پای دیگر انداختن ب) دست زدن به چانه با انگشتان یا دست ج) دست به سینه نشستن د) خاراندن بینی
 • – در حرکات بدن ، مالیدن چشم نشانه چیست؟  الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی

ج) اطمینان و احساس برتری ، حاکمیت و عدم همکاری (دشمنی) د) عصبی شدن و دستپاچگی

۹۸ – در حرکات بدن ، صاف کردن سینه نشانه چیست؟  الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی

ج) اطمینان و احساس برتری ، حاکمیت و عدم همکاری (دشمنی) د) عصبی شدن و دستپاچگی

۹۹ –  در حرکات بدن ، برداشتن و با دقت روی میز قرار دادن اشیاء نشانه چیست؟  الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی

ج) اطمینان و احساس برتری ، حاکمیت و عدم همکاری (دشمنی) د) عصبی شدن و دستپاچگی

 

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

100 – در حرکات بدن ، باز بودن دستها نشانه چیست؟  الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی

ج) اطمینان و احساس برتری ، حاکمیت و عدم همکاری (دشمنی) د) عصبی شدن و دستپاچگی

۱۰۱ – کدامیک از حرکات زبان بدن ، بعنوان نشانه ای برای گشاده روئی و ارزیابی محسوب می شود؟  الف) فرو رفتن در صندلی

 • در صندلی و جایگاه بلندتر قرار گرفتن
 • باز کردن بازوها در حالتی که کف دست روی میز قرار گیرد و یا گرفتن میز با دستها د) باز بودن دستها

۱۰۲ – در حرکات بدن ، فرو رفتن در صندلی نشانه چیست؟  الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی

ج) اطمینان و احساس برتری ، حاکمیت و عدم همکاری (دشمنی) د) عصبی شدن و دستپاچگی

۱۰۳ – کدامیک از حرکات زبان بدن ، بعنوان نشانه ای برای عصبی شدن و دستپاچگی محسوب می شود؟  الف) فرو رفتن در صندلی

 • در صندلی و جایگاه بلندتر قرار گرفتن
 • باز کردن بازوها در حالتی که کف دست روی میز قرار گیرد و یا گرفتن میز با دستها د) باز بودن دستها

۱۰۴ – در حرکات بدن ، دکمه کت را باز گذاشتن نشانه چیست؟  الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی

ج) اطمینان و احساس برتری ، حاکمیت و عدم همکاری (دشمنی) د) عصبی شدن و دستپاچگی

۱۰۵ – کدامیک از حرکات زبان بدن ، بعنوان نشانه ای برای عصبی شدن و دستپاچگی محسوب می شود؟  الف) فشردن دستها

 • در صندلی و جایگاه بلندتر قرار گرفتن
 • باز کردن بازوها در حالتی که کف دست روی میز قرار گیرد و یا گرفتن میز با دستها د) باز بودن دستها
  • – در حرکات بدن ، با چیزی بازی کردن نشانه چیست؟ الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی ج) اطمینان و احساس برتری ، حاکمیت و عدم همکاری (دشمنی) د) عصبی شدن و دستپاچگی
  • – کدامیک از حرکات زبان بدن ، بعنوان نشانه ای برای اطمینان و احساس برتری ، حاکمیت و عدم همکاری (دشمنی) محسوب می شود؟  الف) سر را به حالتی کج یا راست گرفتن ب) خاموش کردن سیگار ج) انداختن پا روی پایه صندلی د) تکان خوردن هنگام نشستن
  • – در حرکات بدن ، بازی کردن با چانه ، ریش یا سبیل نشانه چیست؟ الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی ج) اطمینان و احساس برتری د) عصبی شدن و دستپاچگی
  • – کدامیک از حرکات زبان بدن ، بعنوان نشانه ای برای گشاده رویی و ارزیابی محسوب می شود؟  الف) سر را به حالتی کج یا راست گرفتن ب) خاموش کردن سیگار ج) انداختن پا روی پایه صندلی د) تکان خوردن هنگام نشستن
  • – در حرکات بدن ، روی لبه صندلی نشستن نشانه چیست؟  الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی ج) اطمینان و احساس برتری د) عصبی شدن و دستپاچگی
  • – کدامیک از حرکات زبان بدن ، بعنوان نشانه ای برای عصبی شدن و دستپاچگی محسوب می شود؟الف) سر را به حالتی کج یا راست گرفتن ب) خاموش کردن سیگار ج) انداختن پا روی پایه صندلی د) تکان خوردن هنگام نشستن
  • – در حرکات بدن ، نکشیدن سیگار روشن نشانه چیست؟ الف) دفاع و رویارویی و سوء ظن ب) گشاده رویی و ارزیابی ج) اطمینان و احساس برتری د) عصبی شدن و دستپاچگی
  • – کدامیک از حرکات زبان بدن ، بعنوان نشانه ای برای عصبی شدن و دستپاچگی محسوب نمی شود؟الف) قرار دادن دست یا انگشتان روی دهان در هنگام صحبت کردن ب) خاموش کردن سیگار ج) انداختن پا روی پایه صندلی
 • تکان خوردن هنگام نشستن
  • – هدف از مرحله چانه زنی چیست؟ الف) اعتبار بخشی بیشتر به مذاکره  ب) تسهیم اطلاعات

ج) کاهش فاصله بین پیشنهاد اولیه طرفن د) همه موارد

 • – نقشه های ذهنی انسان در وضعیتهای متعارض در کدامیک از ابعاد زیر تغییر می کند؟ الف) همکاری و پیروزی ب) عاطفی و عقلانی ج) رابطه و کار د) همه موارد
 • – کدامیک از ابعاد نقشه ذهنی انسان وجه مادی را مورد تاکید قرار می دهد؟ الف) همکاری و پیروزی ب) عاطفی و عقلانی ج) رابطه و کار د) همه موارد
 • – کدامیک از ابعاد نقشه ذهنی انسان بر میزان تلاش مذاکره کننده برای حداکثر کردن منافع خود تاکید

دارد؟

الف) همکاری و پیروزی ب) عاطفی و عقلانی ج) رابطه و کار د) همه موارد

 • – رفتارهای کاملاً منطقی در کدامیک از ابعاد نقشه ذهنی انسان مورد تاکید قرار می گیرد؟ الف) همکاری و پیروزی ب) عاطفی و عقلانی ج) رابطه و کار د) همه موارد
 • – از نظر فرانسیس بیکن کدامیک از موارد زیر نیمی از خرد محسوب می شود؟الف) ارائه پیشنهاد مناسب ب) پرسیدن سئوال سنجیده ج) ارتباط موثر د) همه موارد
 • – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) به پیشنهاد طرف مقابل باید سریعاً پاسخ داده شود

ب) در چانه زنی همواره پیشنهاد مشروط بدهید ج) نقشه ذهنی افراد تاثیر زیادی بر مذاکره دارد د) در جلسه اظهارات خود را بصورت فرضی بیان کنید

 • – رعایت کدامیک از موارد زیر ، در یک جلسه امکان مانور را برای مذاکره کننده فراهم می نماید؟ الف) به پیشنهاد طرف مقابل باید سریعاً پاسخ داده شود ب) در جلسه اظهارات خود را بصورت فرضی بیان کنید ج) نقشه ذهنی افراد تحت تاثیر خود قرار دهید د) هیچکدام
 • – در کدامیک از مراحل مذاکره خلاصه برداری و ثبت تواقفات صورت می گیرد؟ الف) ختم مذاکره یا توافق نهایی ب) همسطح سازی اطلاعات ج) چانه زنی د) طرح سئوال
 • – کدام گزینه جزو انواع مذاکره محسوب نمی شود؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم ج) مذاکره تعاملی یا دو طرفه د) مذاکره اصولی
 • – کدامیک از انواع مذاکرات مبتنی بر شایستگی ها انجام می شود؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم ج) مذاکره تعاملی یا دو طرفه د) مذاکره اصولی
 • – کدام گزینه جزو ویژگیهای مذاکره نرم یا ملایم محسوب می شود؟ الف) در مورد موضوعات مذاکره بر اساس قدر و اعتبار آنها تصمیم گیری می شود نه چانه زنی ب) مذاکره کننده به هر نحوی می خواهد پیروز شود

ج) مذاکره کننده از برخوردهای شخصی پرهیز می کند د) همه موارد

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 • – کدام گزینه جزو ویژگیهای مذاکره سخت محسوب می شود؟

الف) در مورد موضوعات مذاکره بر اساس قدر و اعتبار آنها تصمیم گیری می شود نه چانه زنی ب) مذاکره کننده به هر نحوی می خواهد پیروز شود ج) مذاکره کننده از برخوردهای شخصی پرهیز می کند د) همه موارد

 • – کدام گزینه جزو ویژگیهای مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی محسوب می شود؟ الف) در مورد موضوعات مذاکره بر اساس قدر و اعتبار آنها تصمیم گیری می شود نه چانه زنی
 • مذاکره کننده به هر نحوی می خواهد پیروز شود
 • مذاکره کننده از برخوردهای شخصی پرهیز می کند د) همه موارد

 –  در کدامیک از انواع مذاکره فرد مذاکره کننده بسادگی امتیاز می دهد تا توافق حاصل شود؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم

ج) مذاکره تعاملی یا دو طرفه د) مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی

 –  در کدامیک از انواع مذاکره فرد هر طرفی که بیشتر ایستادگی کند نتیجه بهتری می گیرد؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم

 • مذاکره تعاملی یا دو طرفه
 • مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی

 – در کدامیک از انواع مذاکره از هیچ حیله و نیرنگی بهره گیری نمی شود؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم

 • مذاکره تعاملی یا دو طرفه
 • مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی

 – کدام گزینه جزو ویژگیهای مذاکره نرم یا ملایم محسوب می شود؟ الف) در طرح تحقیقاتی دانشگاه هاروارد ابداع شده است

ب) اغلب رفتار فرد مذاکره کننده مورد سوء استفاده قرار گرفته و احساس تلخی را نصیب او می کند ج) با توجه به تقابل فرد مذاکره کننده موجب یاس و استیصال شده و نیروی فرد را می گیرد د) هیچکدام

 • – کدام گزینه جزو ویژگیهای مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی محسوب می شود؟ الف) در طرح تحقیقاتی دانشگاه هاروارد ابداع شده است ب) اغلب رفتار فرد مذاکره کننده مورد سوء استفاده قرار گرفته و احساس تلخی را نصیب او می کند ج) با توجه به تقابل فرد مذاکره کننده موجب یاس و استیصال شده و نیروی فرد را می گیرد د) هیچکدام
 • – کدام گزینه جزو ویژگیهای مذاکره سخت محسوب می شود؟ الف) در طرح تحقیقاتی دانشگاه هاروارد ابداع شده است
 • اغلب رفتار فرد مذاکره کننده مورد سوء استفاده قرار گرفته و احساس تلخی را نصیب او می کند ج) با توجه به تقابل فرد مذاکره کننده موجب یاس و استیصال شده و نیروی فرد را می گیرد د) هیچکدام
  • – در کدامیک از انواع مذاکره ضمن رعایت انصاف ، فرد مذاکره کننده از بهره برداری نابجای افراد مقابل مصون می ماند؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم
 • مذاکره تعاملی یا دو طرفه
 • مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی
  • – کدامیک از انواع مذاکره بر مبنای تاکید بر خواسته ها و عدم انعطاف پذیری قرار داده شده است؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم
 • مذاکره تعاملی یا دو طرفه
 • مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی

 – در کدامیک از انواع مذاکره بر حفظ روابط با دیگران تاکید می شود؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم

 • مذاکره تعاملی یا دو طرفه
 • مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی
  • – کدام گزینه جزو ویژگیهای مذاکره نرم یا ملایم محسوب می شود؟ الف) بین افراد خانواده و دوستان بیشتر از این روش استفاده می شود ب) بیشتر به دنبال یک رابطه خوب با طرف مقابل است ج) احنمال رسیدن به توافق زیاد است د) همه موارد
  • – کدامیک از انواع مذاکره مبتنی بر بده بستان پی در پی یا تکرار مواضع است؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم
 • مذاکره تعاملی یا دو طرفه د) مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی

 –  کدامیک از انواع مذاکره مبتنی بر ۴ نکته منافع ، اشخاص ، حق انتخاب ، معیارها  می باشد؟ الف) مذاکره سخت ب) مذاکره نرم یا ملایم ج) مذاکره تعاملی یا دو طرفه

 • مذاکره اصولی یا مبتنی بر شایستگی

 –  از منظر تخصصی ، مذاکره به چند نوع تقسیم می شود؟ الف) ۲ نوع ب) ۳ نوع ج) ۴ نوع

د) ۵ نوع

 –  کدام گزینه جزو انواع مذاکرات تخصصی محسوب نمی شود؟ الف) مذاکره توزیعی و مذاکره تلفیقی ب) مذاکره تعاملی

ج) مذاکره ساخت دهی مبتنی بر نگرشها د) مذاکره میان سازمانی یا درون سازمانی

 –  از کدامیک از انواع مذاکرات تخصصی با عنوان مذاکره برد – برد نام برده می شود؟ الف) مذاکره توزیعی  ب) مذاکره تلفیقی

ج) مذاکره ساخت دهی مبتنی بر نگرشها د) مذاکره میان سازمانی یا درون سازمانی

 – از کدامیک از انواع مذاکرات تخصصی با عنوان مذاکره برد – باخت نام برده می شود؟ الف) مذاکره توزیعی  ب) مذاکره تلفیقی

ج) مذاکره ساخت دهی مبتنی بر نگرشها د) مذاکره میان سازمانی یا درون سازمانی

 –  در کدامیک از روشهای مذاکره تخصصی از روش حل مسئله مشارکتی استفاده می شود؟ الف) مذاکره توزیعی  ب) مذاکره تلفیقی

ج) مذاکره ساخت دهی مبتنی بر نگرشها د) مذاکره میان سازمانی یا درون سازمانی

 –  کدام گزینه جزو ویژگیهای مذاکره توزیعی (برد – باخت) محسوب می شود؟

الف) هر یک از طرفین در طول مذاکره الگوی ویژه ای از روابطمیان فردی را به نمایش می گذارد ب) اغلب در زمینه مسائل اقتصادی صورت می گیرد

ج) قبل از مذاکره اجماع و توافق داخل گروه کسب می شود د) طرفین با بیان روشن ترجیحات خود همزمان به گزینه مورد پذیرش طرفین می رسند

 –  هدف کدامیک از روشهای مذاکره تخصصی ، رسیدن به راه حلهایی است که به نفع طرفین مذاکره

است؟

الف) مذاکره توزیعی (برد – باخت) ب) مذاکره تلفیقی (برد – برد)

ج) مذاکره ساخت دهی مبتنی بر نگرشها د) مذاکره میان سازمانی یا درون سازمانی

 –  کدام گزینه جزو ویژگیهای مذاکره میان سازمانی یا درون سازمانی محسوب می شود؟ الف) هر یک از طرفین در طول مذاکره الگوی ویژه ای از روابط میان فردی را به نمایش می گذارد

 • اغلب در زمینه مسائل اقتصادی صورت می گیرد
 • قبل از مذاکره اجماع و توافق داخل گروه کسب می شود
 • طرفین با بیان روشن ترجیحات خود همزمان به گزینه مورد پذیرش طرفین می رسند

  –  در کدامیک از روشهای مذاکره تخصصی ، فرایندی است که طرفین مذاکره در آن بدنبال برقراری روابط مطلوب می باشند؟

الف) مذاکره توزیعی (برد – باخت) ب) مذاکره تلفیقی (برد – برد)

ج) مذاکره ساخت دهی مبتنی بر نگرشها د) مذاکره میان سازمانی یا درون سازمانی

 –  در کدامیک از روشهای مذاکره تخصصی ، قدرت از اهمیت زیادی برخوردار است ؟ الف) مذاکره توزیعی (برد – باخت) ب) مذاکره تلفیقی (برد – برد)

 • مذاکره ساخت دهی مبتنی بر نگرشها د) مذاکره میان سازمانی یا درون سازمانی

 – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) هدف عبارتست از مقصدی که مایل هستیم به آن برسیم ب) تاکتیک راه رسیدن به هدف را مشخص می کند ج) استراتژی عبارتست از رویکرد کلی به هدایت مذاکره

 • راهبرد یا استراتژی طرح اصلی یا طرز برخورد کلی به منظور نیلبه اهداف مقرر است

 – کدام گزینه درمورد تقسیم بندی استراتژیها صحیح است؟ الف) به ۳ گروه اصلی ، فرعی و مکمل تقسیم می شوند ب)  به ۴ گروه اصلی ،کلی ،  فرعی و مکمل تقسیم می شوند ج) به ۲ گروه اصلی (کلی) ، فرعی (مکمل)  تقسیم می شوند

د) به ۲ گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود

 –  کدام گزینه در مورد تقسیم بندی استراتژیهای اصلی (کلی) صحیح می باشد؟ الف) به ۴ گروه تلفیقی ، همکاری ، رقابتی و تقسیمی دسته بندی می شوند ب) به ۱۰ گروه تقسیم می شوند

ج) به ۲ گروه تلفیقی ( همکاری) رقابتی ( تقسیمی) دسته بندی می شوند د) هیچکدام

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

 – کدام یک از استراتژیهای اصلی مبتنی بر همکاری است؟ الف) تلفیقی ب) رقابتی

 • تقسیمی د) همه موارد ۱۵۴ –  کدام یک از استراتژیهای اصلی بدنبال راه حل برد – باخت می باشد؟ الف) تلفیقی ب) رقابتی ج) همکاری د)  همه موارد
  • – کدامیک از ویژگیهای زیر در مورد استراتژی رقابتی (تقسیمی) صدق نمی کند؟ الف) در مذاکره برای یک منبع ثابت مانند پول و امکانات کاربرد دارد ب) هر یک از طرفین تلاش می کند سهم خود را افزایش دهد ج) کانون توجه آن بر توافق مبتنی بر منافع طرفین است
 • در زمانی کاربرد دارد که روابط آینده برای برای طرفین مذاکره مهم نباشد
  • – کدام یک از استراتژیهای اصلی بدنبال راه حل برد – برد می باشد؟ الف) تلفیقی یا همکاری ب) رقابتی ج) همکاری د)  همه موارد
  • – کدامیک از ویژگیهای زیر در مورد استراتژی تلفیقی ( همکاری) صدق نمی کند؟ الف) بدنبال ایجاد ارزش مشترک برای طرفین می باشد

ب) بیشتر برای موقعیتهایی مناسب است که مسائل متعددی برای مذاکره در میان باشد ج) مبتنی بر مواضع ثابت و متضاد است

د) هر دو طرف به آنچه می خواهند و یا بیش از ان دست می یابند ۱۵۸ –  کدام گزینه جزو ویژگیهای استراتژی رقابتی (تقسیمی) محسوب می شود؟ الف) معمولاً طرفین مذاکره به شیوه های غیراخلاقی روی می آورند ب) برتری اطلاعاتی در آن موجب برتری استراتژیک می شود

ج) استراتژی تلفیقی(همکاری) بر استراتژی رقابتی (تقسیمی) اولویت دارد د) همه موارد

 – کدامیک از عوامل زیر در انتخاب نوع استراتژی موثر هستند؟ الف) رویکرد طرف مقابل به مذاکره ب) خصوصیات شخصی فرد مذاکره کننده

ج) جهت گیری های روان شناختی فرد مذاکره کننده د) همه موارد

 –  کدامیک دسته از استراتژیهای زیر جزو استراتژیهای فرعی محسوب نمی شود؟ الف) امتیاز ندادن ، بن بست شکن ، ترکیبی

ب) امتیاز بیشتر ندادن ، دادن امتیازات کوچک و منظم ، حرکت به سمت کفایت مذاکره و عقد توافق ج) رقابتی ، تقسیم امتیاز ، حذف امتیاز د) پیشگامی در دادن امتیاز ، تاخیر ، دنبال کردن هر هدفی بجز حصول توافق ، مشکل گشایی

 – کدامیک از استراتژیهای زیر بر مبنای خشم و مخاطره پایه گذاری می شود؟ الف) امتیاز ندادن

 • دادن امتیازات کوچک و منظم ج) امتیاز بیشتر ندادن د) پیشگامی در دادن امتیاز
  • – کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی امتیاز بیشتر ندادن  می باشد؟ الف) بهانه ای است برای آنکه بعداً بتوانید بدن اینکه ضعیف جلوه کنید از طرف مقابل امتیاز طلب نمایید ب) مذاکره بصورت جریانی یکجانبه در می آید
 • در اغلب مواقع مفیدترین و موفق ترین استراتژی است
 • هنگامی استفاده می شود که بتوان طرف را مجبور به مصالحه کرد
  • – کدامیک از استراتژیهای زیر می تواند با ایجاد فضای حسن نیت و سازش ، تنش را کاهش داده و بعداً خواستار امتیاز متقابل شود؟ الف) امتیاز ندادن
 • دادن امتیازات کوچک و منظم ج) امتیاز بیشتر ندادن د) پیشگامی در دادن امتیاز
  • – استراتژی امتیاز بیشتر ندادن در کدام مرحله از مذاکره استفاده می شود؟ الف) در مرحله نهایی مذاکره ب) در آغاز مذاکره
 • پس از دادن چند امتیاز د) پس از توافق
  • – استراتژی امتیاز ندادن در کدام مرحله از مذاکره استفاده می شود؟ الف) در مرحله نهایی مذاکره ب) در آغاز مذاکره

ج) پس از دادن چند امتیاز د) پس از توافق

 – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ 

الف) توافق عبارتست از مواضعی که طی مذاکره رها یا تسلیم می شود

ب) تفاوت استراتژی پیشگامی در دادن امتیاز با استراتژی های مبتنی بر امتیازدر این است که در استراتژی پیشگامی در دادن امتیاز ، امتیازی داده می شود ولی در قبال آن بلافاصله یا هر چه زودتر امتیازی مطالبه نمی شود ج) بن بست رکود کاملی است که هیچ کس کاری نمی تواند بکند د) استرلتژی بن بست شکن مبتنی بر ریسک است

 –  این استراتژی عبارتست از ابداع یک توافق آیین نامه ای به منظور رفع یک مشکل شناخته شده و مشترک.

الف) بن بست شکن

 • مشکل گشایی
 • دنبال کردن هر هدفی بجز حصول توافق د) استراتژی ترکیبی

 

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

 

 –  کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی بن بست شکن  می باشد؟ الف) هنگامی مناسب است که مخاطره عدم توافق پذیرفتنی باشد

 • احتمال وقوع رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی در مذاکره ضرورت کاربرد آن را مشخص می کند
 • تمرکز آن بر ابداع شیوه هایی برای دستیابی به توافق مبتنی بر همکاری طرفین در جهت شناسایی مشکلات موجود در مسیر توافق است
 • مذاکره بعنوان تمرین بازیگری محسوب شده و ساختگی و منحرف شده می باشد

 – این استراتژی شکلی از ترفند \”خود را می کشم\” می باشد؟ الف) بن بست شکن ب) مشکل گشایی

ج) دنبال کردن هر هدفی بجز حصول توافق د) استراتژی ترکیبی

 –  کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی ترکیبی می باشد؟ الف) هنگامی مناسب است که مخاطره عدم توافق پذیرفتنی باشد

 • احتمال وقوع رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی در مذاکره ضرورت کاربرد آن را مشخص می کند
 • تمرکز آن بر ابداع شیوه هایی برای دستیابی به توافق مبتنی بر همکاری طرفین در جهت شناسایی مشکلات موجود در مسیر توافق است
 • مذاکره بعنوان تمرین بازیگری محسوب شده و ساختگی و منحرف شده می باشد

 – کدامیک از استراتژیهای زیر در صورت عدم استفاده صحیح ممکن است فرد مذاکره کننده را بعنوان فردی بی صداقت و سوء استفاده کننده معرفی نماید؟ الف) بن بست شکن ب) مشکل گشایی

ج) دنبال کردن هر هدفی بجز حصول توافق د) استراتژی ترکیبی

 –  کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی مشکل گشایی  می باشد؟ الف) هنگامی مناسب است که مخاطره عدم توافق پذیرفتنی باشد

ب) احتمال وقوع رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی در مذاکره ضرورت کاربرد آن را مشخص می کند ج) تمرکز آن بر ابداع شیوه هایی برای دستیابی به توافق مبتنی بر همکاری طرفین در جهت شناسایی مشکلات موجود در مسیر توافق است

د) مذاکره بعنوان تمرین بازیگری محسوب شده و ساختگی و منحرف شده می باشد

 –  کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) استراتژی بن بست شکن جوی پرتنش و دشوار را بوجود می آورد

 • دربرخی از موارد در استراتژی تاخیر هدف مذاکره کننده دستیابی به توافق نمی باشد
 • در شرایط بن بست نیروی یک طرف بر طرف دیگر برتری دارد د) همه موارد
  • – دشوارترین مرحله در اجرای استراتژی مشکل گشایی کدام مرحله است؟ الف) یافتن راه حل منصفانه ب) شناسایی مشکلات ج) تعیین علائق متقابل د) ابداع توافقنامه
  • – بکارگیری کدامیک از استراتژیهای زیر با استرتژیهای همکاری باسد با دقت و احتیاط بیشتری صورت بگیرد؟ الف) بن بست شکن ب) مشکل گشایی

ج) دنبال کردن هر هدفی بجز حصول توافق د) استراتژی ترکیبی

 – درکدامیک از استراتژیهای زیر طرف مقابل به منظور دستیابی به هدفی خاص ، در مذاکره وقفه ایجاد

می نماید؟ الف) ترکیبی

ب) حرکت به سمت کفایت مذاکره و عقد توافق ج) تاخیر

د) پیشگامی در دادن امتیاز

 –  کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی حرکت به سمت کفایت مذاکره و عقد توافق می باشد؟ الف) کسب اطلاعات با ارزش مثل شرایط رقبا و قیمت بازار  ب) مذاکره بصورت جریانی یکجانبه در می آید

ج) در اغلب مواقع مفیدترین و موفق ترین استراتژی است د) این استراتژی شامل قطعی کردن معامله با توافق محکم است

 – کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی تاخیر می باشد؟ الف) کسب اطلاعات با ارزش مثل شرایط رقبا و قیمت بازار  ب) مذاکره بصورت جریانی یکجانبه در می آید

ج) در اغلب مواقع مفیدترین و موفق ترین استراتژی است د) این استراتژی شامل قطعی کردن معامله با توافق محکم است

 • – راههای پیش بردن مذاکرات کدامند؟ الف) استراتژیها ب) پیشنهادات ج) تاکتیکها د) اطلاعات

 

 • – این تاکتیک عبارتست از گرفتن امتیاز در مقابل دادن امتیاز الف) پیشنهادهای دو برنده ای ب) مقابله به مثل
 • استفاده از تفاوت ارزش امتیاز در نظرات طرفین مذاکره د) چانه زنی
  • – کدام گزینه در مورد تاکتیک پیشنهادهای دو برنده ای صحیح می باشد؟ الف) یافتن امتیازی کم هزینه برای هر دو طرف از طریق ابداع روشهای خلاق ب) در حوزه جبران خسارت کاربرد دارد ج) همان رویکرد برد – باخت است
 • در زمانی کاربرد دارد که ارزش هر امتیاز برای دو طرف مذاکره از ارزش یکسانی برخوردار نمی باشد
  • – این تاکتیک عبارتست از پیشنهادی صریح در مورد مبادله یک چیز در قبال چیزی دیگر الف) پیشنهادهای دو برنده ای ب) مقابله به مثل
 • استفاده از تفاوت ارزش امتیاز در نظرات طرفین مذاکره د) چانه زنی
  • – کدام گزینه در مورد تاکتیک استفاده از تفاوت ارزش امتیاز در نظرات طرفین مذاکره صحیح می باشد؟ الف) یافتن امتیازی کم هزینه برای هر دو طرف از طریق ابداع روشهای خلاق ب) در حوزه جبران خسارت کاربرد دارد ج) همان رویکرد برد – برد است
 • در زمانی کاربرد دارد که ارزش هر امتیاز برای دو طرف مذاکره از ارزش یکسانی برخوردار نمی باشد
  • – کدام گزینه در مورد تاکتیک پیشنهادهای دو برنده ای صحیح می باشد؟ الف) یافتن امتیازی کم هزینه برای هر دو طرف از طریق ابداع روشهای خلاق ب) در حوزه جبران خسارت کاربرد دارد ج) همان رویکرد برد – برد است

د) در زمانی کاربرد دارد که ارزش هر امتیاز برای دو طرف مذاکره از ارزش یکسانی برخوردار نمی باشد

 • – کدام گزینه در مورد تاکتیک مقابله به مثل صحیح می باشد؟ الف) یافتن امتیازی کم هزینه برای هر دو طرف از طریق ابداع روشهای خلاق ب) در حوزه جبران خسارت کاربرد دارد ج) همان رویکرد برد – برد است د) در زمانی کاربرد دارد که ارزش هر امتیاز برای دو طرف مذاکره از ارزش یکسانی برخوردار نمی باشد
 • – کدامیک از تاکتیکهای زیر جزو تاکتیک های چانه زنی محسوب میشود؟ الف) کنترل لحن ب) پوزش استراتژیک ج) هویج و چماق د) ب و ج
 • – در تاکتیک چانه زنی نقطه کنترل عبارتست از نقطه ….

الف) بالاترین سطح قابل قبول خود  ب) پایین ترین سطح قابل قبول خود

ج) نقطه ای بالاتر از پایین ترین سطح قابل قبول خود د) نقطه ای پایین تر از بالاتر ترین سطح قابل قبول خود

 –  عبارتست از یک تاکتیک مهم برای جبران صدمات ناشی از خطای رخ داده که میتواند به روابط طرفین مذاکره آسیب بزند الف) مقابله به مثل ب) کنترل لحن

ب) پوزش استراتژیک ج) هویج و چماق

 –  کدامیک از گزینه های زیر تاکتیک هویج و چماق را نشان میدهد؟  الف) شخصی موضعی بگیرد و وانمود کند ثابت استدر حالی که چنین نباشد

ب) اتخاذ کردن موضعی که غیرقابل مذاکره و تخفیف ناپذیر جلوه کند ولی قابل مذاکره باشد ج) یکی رفتار خشن و دیگری رفتار مسالمت آمیز را در پیش می گیرد د) پیشنهادی ارائه شود که ظاهراً قابل مذاکره نباشد

 –  کدامیک از گزینه های زیر تاکتیک بلوف را نشان میدهد؟  الف) شخصی موضعی بگیرد و وانمود کند ثابت است در حالی که چنین نباشد

ب) اتخاذ کردن موضعی که غیرقابل مذاکره و تخفیف ناپذیر جلوه کند ولی قابل مذاکره باشد ج) پیشنهادی ارائه شود که ظاهراً قابل مذاکره نباشد د) همه موارد

 • – این تاکتیک عبارتست از توجه به همه امکاناتی که در پشت مذاکره وجود دارد الف) بها دادن به حریف و دست کم گرفتن او ب) استفاده از فرصتهای دیگر ب) ایجاد تعهد اخلاقی ج) حفظ آبروی طرف مقابل
 • – کدامیک از گزینه های زیر تاکتیک ایجاد تعهد اخلاقی را نشان میدهد؟ 

الف) سعی میشود تا در طی مذاکره علاقه و تحرک شدیدی برای حصول توافق در طرف مقابل ایجاد شود ب) دادن اجازه عقب نشینی محترمانه به حریف را گویند ج) مسئله مورد مذاکره بعنوان مشکل شخصی افراد حاضر در مذاکره تلقی نشود د) برای گمراه کردن طرف مقابل نسبت به مقاصد و منویات خودمان بکار می رود

 • – این تاکتیک عبارتست از وادار کردن حریف به دادن امتیاز بدون شرمندگی  الف) بها دادن به حریف و دست کم گرفتن او ب) استفاده از فرصتهای دیگر ب) حفظ آبروی طرف مقابل

ج) هیچکدام

 –  کدامیک از گزینه های زیر تاکتیک بها دادن به حریف و دست کم گرفتن او را نشان میدهد؟  الف) سعی میشود تا در طی مذاکره علاقه و تحرک شدیدی برای حصول توافق در طرف مقابل ایجاد شود

 • مسائل اصلی کم اهمیت وانمود می شوند تا مقاصد اصلی از نظرطرف مقابل دور مانده و ارزش آنها کمتر از حد واقعی دیده شود
 • مسئله مورد مذاکره بعنوان مشکل شخصی افراد حاضر در مذاکره تلقی نشود د) برای گمراه کردن طرف مقابل نسبت به مقاصد و منویات خودمان بکار می رود

 –  کدامیک از گزینه های بیانگر تاکتیک مقصر نشان ندادن افراد در بروز مشکلات می باشد؟  الف) سعی میشود تا در طی مذاکره علاقه و تحرک شدیدی برای حصول توافق در طرف مقابل ایجاد شود

 • مسائل اصلی کم اهمیت وانمود می شوند تا مقاصد اصلی از نظرطرف مقابل دور مانده و ارزش آنها کمتر از حد واقعی دیده شود
 • مسئله مورد مذاکره بعنوان مشکل شخصی افراد حاضر در مذاکره تلقی نشود د) برای گمراه کردن طرف مقابل نسبت به مقاصد و منویات خودمان بکار می رود

 – این تاکتیک به منزله پذیرفتن مسئولیت پیشبرد مذاکره است الف) قطع مذاکره ب) حرکت آفرینی

ج) بن بست سازی و توقف موقت مذاکره د) استفاده از غافلگیری

 – کدامیک از تاکتیکهای زیر آخرین راه به بن بست کشاندن مذاکرات است الف) قطع مذاکره ب) حرکت آفرینی

ج) بن بست سازی و توقف موقت مذاکره د) استفاده از غافلگیری

 –  کدام گزینه جزو ویژگیهای تاکتیک قطع مذاکره محسوب می شود؟ الف) در صورتی قابل استفاده است که راههای دیگر بی فایده باشند ب) خطرناک است و برای سنجش قوای طرف مقابل کاربرد دارد

ج) عبارتست از افشای شروطی فریبنده در مذاکره که طرف مقابل را به شگفت آورد د) توجه به علائق شخصی طرف مقابل یا قرد تصمیم گیرنده

 • – کدام گزینه جزو ویژگیهای تاکتیک توجه به علائق شخصی محسوب می شود؟ الف) در صورتی قابل استفاده است که راههای دیگر بی فایده باشند ب) خطرناک است و برای سنجش قوای طرف مقابل کاربرد دارد ج) عبارتست از افشای شروطی فریبنده در مذاکره که طرف مقابل را به شگفت آورد د) توجه به تمایلات و سلائق شخصی طرف مقابل یا قرد تصمیم گیرنده

 

 • – کدام گزینه جزو ویژگیهای تاکتیک استفاده از غافلگیری محسوب می شود؟ الف) در صورتی قابل استفاده است که راههای دیگر بی فایده باشند ب) خطرناک است و برای سنجش قوای طرف مقابل کاربرد دارد

ج) عبارتست از افشای شروطی فریبنده در مذاکره که طرف مقابل را به شگفت آورد د) توجه به علائق شخصی طرف مقابل یا قرد تصمیم گیرنده

 – کدام گزینه جزو ویژگیهای تاکتیک بن بست سازی و قطع موقت مذاکره محسوب می شود؟ الف) در صورتی قابل استفاده است که راههای دیگر بی فایده باشند ب) خطرناک است و برای سنجش قوای طرف مقابل کاربرد دارد

ج) عبارتست از افشای شروطی فریبنده در مذاکره که طرف مقابل را به شگفت آورد د) توجه به علائق شخصی طرف مقابل یا قرد تصمیم گیرنده

 – کدامیک از تاکتیکهای زیر باید بعنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد؟ الف) قطع مذاکره ب) حرکت آفرینی

ج) بن بست سازی و توقف موقت مذاکره د) استفاده از غافلگیری

 

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

– در کدامیک از تاکتیکهای زیر مذاکره کنده با قیافه ای معصوم و غیر حساسیت برانگیزبا ارائه پیشنهاداتی طرف مقابل را بی دفاع می کند؟ الف) قطع مذاکره ب) حرکت آفرینی

ج) بن بست سازی و توقف موقت مذاکره د) استفاده از غافلگیری

 –  کدامیک از تاکتیکهای زیر، طرف مقابل را در وضعیت دشواری قرار می دهد تا بصورت ناخودآگاه اطلاعات ارزشمندش را در اختیار شما قرار دهد؟ الف) ترکیبی

ب) تعریف ازرفتارهایی که به نفع شماست ج) صبر و سکوت

د) استفاده از غافلگیری

 – کدام گزینه بیانگر تاکتیک تعریف از رفتارهایی که به نفع شماست می باشد؟  الف) در صورتی قابل استفاده است که راههای دیگر بی فایده باشند ب) خطرناک است و برای سنجش قوای طرف مقابل کاربرد دارد

ج) عبارتست از افشای شروطی فریبنده در مذاکره که طرف مقابل را به شگفت آورد د) تمجید از رفتار فرد مقابل بعنوان یک حرکت خلاقانه در زمانی که اطلاعات مفید محرمانه ای را در اختیار ما قرار می دهد

  – کدامیک از روشهای زیر در تاکتیکها و استراتژیهای مذاکره مشترک می باشد؟ الف) روش ترکیبی ب) تعریف ازرفتارهایی که به نفع شماست

 • صبر و سکوت
 • استفاده از غافلگیری
  • – کدام گزینه جزو فنون و ترفندهای مذاکره محسوب می شود؟ الف) فریبکاری آگاهانه ب) جنگ یا عملیات روانی ج) فشار و تاکید بر مواضع د)  همه موارد
  • – رایج ترین نوع ترفند مبتنی بر فریبکاری کدام است؟ الف) فریب کاری ناآگاهانه ب) فریبکاری آگاهانه ج) فریبکاری مبهم

د) فریبکاری ساختگی

 –  کدام گزینه در مورد فعالیتهای فریبکاری آگاهانه صحیح نمی باشد؟ الف) دادن اطلاعات نادرست و ساختگی ب) دادن اختیارات مشکوک .و مبهم ج) بیان مقاصد بصورت مشکوک

د) بیان بخشی از حقیقت مساوی با فریبکاری است

– قدیمی ترین شکل مذاکره بر اساس نیرنگ کدام است؟ الف) دادن اطلاعات نادرست و ساختگی ب) دادن اختیارات مشکوک .و مبهم ج) بیان مقاصد بصورت مشکوک

د) بیان بخشی از حقیقت مساوی با فریبکاری است

 –  بیان مسائل بصورت مغایر با اهداف مورد نظر در توافق نامه را نشان می دهد؟ الف) دادن اطلاعات نادرست و ساختگی ب) دادن اختیارات مشکوک و مبهم ج) بیان مقاصد بصورت مشکوک

د) بیان بخشی از حقیقت مساوی با فریبکاری است

 • – کدامیک از ترفندهای فریب کاری آگاهانه عبارتست از بیان تعمدی مسائل بصورت خلاف واقع الف) دادن اطلاعات نادرست و ساختگی ب) دادن اختیارات مشکوکو مبهم ج) بیان مقاصد بصورت مشکوک د) بیان بخشی از حقیقت مساوی با فریبکاری است
 • – در کدامیک از ترفندهای فریب کاری آگاهانه  الف) دادن اطلاعات نادرست و ساختگی

ب) دادن اختیارات مشکوک و مبهم ج) بیان مقاصد بصورت مشکوک

د) بیان بخشی از حقیقت مساوی با فریبکاری است

 – کدام گزینه بیانگر جنگ یا عملیات روانی است؟ الف)  فرد وانمود می کند که مانند شما دارای اختیارات کامل برای سازش است

 • طرف مقابل را دچار ناراحتی می کنند تا بصورت ناخودآگاه بخواهد مذاکرات را هرچه سریعتر به پایان برساند ج) تعمداً مسائل را بصورت خلاف واقع بیان می کنند د) هیچکدام
  • – کدام گزینه جزو مهمترین تکنیک های جنگ روانی محسوب نمی شوند؟ الف) موقعیتهای اضطراب آور  ب) حملات شخصی ، تهدیدها ج) درخواستهای افراطی ، تاخیر حساب شده د) بازی تکراری آدم خوب/ بد
  • – کدامیک از روشهای زیر جزو روش موقعیتهای اضطراب آور محسوب نمی شود؟ الف) کمبود جا برای نشستن ب) شلوغ بودن اتاق مذاکره
 • بیانات شفاهی ناشایست یا رفتارهای زمخت د) عدم تنظیم دمای اتاق
  • – کدامیک از روشهای زیر جزو روش حملات شخصی محسوب می شود؟  الف) رفتار مانند  فیلمهای پلیسی ب) شلوغ بودن اتاق مذاکره
 • بیانات شفاهی ناشایست یا رفتارهای زمخت د) عدم تنظیم دمای اتاق
  • – کدامیک از روشهای زیر جزو روش موقعیتهای اضطراب آور محسوب می شود؟  الف) کمبود جا برای نشستن ب) شلوغ بودن اتاق مذاکره ج) عدم تنظیم دمای اتاق  د) همه موارد
  • – بدترین و زشت ترین ترفند جنگ روانی کدام است؟ الف) موقعیتهای اضطراب آور ب) حملات شخصی  ج) تهدیدها
 • بازی تکراری آدم خوب/ بد
  • – کدامیک از ترفندهای مذاکره در چانه زنی بیشترین کاربرد را دارد؟ الف) فریبکاری آگاهانه

ب) جنگ یا عملیات روانی ج) فشار و تاکید بر مواضع د)  همه موارد

 –  کدام گزینه جزو ترفندهای فشار و تاکید بر مواضع محسوب نمی شوند؟ الف) امتناع از مذاکره

ب) درخواستهای افراطی ، موضع غیر قابل تغییر ج) خواسته های فزاینده ، تاخیر حساب شده د) صبرو سکوت ، تهدیدها

 • – در ترفند امتناع از مذاکره کدامیک از اقدامات زیر بایدصورت پذیرد؟ الف) برای مذاکره باید پیش شرط قائل شد ب) دلیل امتناع فرد مقابل را باید فهمید ج) با فرد مقابل باید ارتباط برقرار کرد د) همه موارد
 • – کدام گزینه ترفند شریک سرسخت را نشان می دهد؟ الف) نهایتاً با تعدیل میزان خواسته ها توافق حاصل می شود

ب) بهترین راه برای مقابله با آن نادیده گرفتن آن  و سپس تعویض بحث است ج) سهیم کردن و مسئول قرار دادن شخص دیگری در عدم موافقت با توافق د) در برابر هر امتیازی که میدهید خواسته تازه تری را بیان می کند

 –  کدام گزینه ترفند خواسته های فزاینده را نشان می دهد؟ الف) نهایتاً با تعدیل میزان خواسته ها توافق حاصل می شود

ب) بهترین راه برای مقابله با آن نادیده گرفتن آن  و سپس تعویض بحث است ج) سهیم کردن و مسئول قرار دادن شخص دیگری در عدم موافقت با توافق د) در برابر هر امتیازی که میدهید خواسته تازه تری را بیان می کند

 • – کدام گزینه در مورد ترفند \”رد کن یا بپذیر\” صحیح می باشد؟ الف) نهایتاً با تعدیل میزان خواسته ها توافق حاصل می شود ب) بهترین راه برای مقابله با آن نادیده گرفتن آن و سپس تعویض بحث است ج) سهیم کردن و مسئول قرار دادن شخص دیگری در عدم موافقت با توافق د) در برابر هر امتیازی که میدهید خواسته تازه تری را بیان می کند
 • – کدام گزینه ترفند درخواستهای افراطی را نشان می دهد؟ الف) نهایتاً با تعدیل میزان خواسته ها توافق حاصل می شود

ب) بهترین راه برای مقابله با آن نادیده گرفتن آن  و سپس تعویض بحث است ج) سهیم کردن و مسئول قرار دادن شخص دیگری در عدم موافقت با توافق د) در برابر هر امتیازی که میدهید خواسته تازه تری را بیان می کند

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

 • منظور از ترفند\” نقل قول از شخص ثالث\” کدام است؟ الف) امتناع از مذاکره ب) درخواستهای افراطی  ج) خواسته های فزاینده  د) شریک سرسخت
 • – کدامیک از ترفندهای فشار و تاکید بر مواضع در تجارت ، موثرتر و کارآمد تر است؟ الف) رد کن یا بپذیر ب) درخواستهای افراطی  ج) خواسته های فزاینده  د) شریک سرسخت
 • – کدامیک از ترفندهای زیر را نمی توان در شمار مذاکره به حساب آورد؟ الف) رد کن یا بپذیر ب) درخواستهای افراطی  ج) خواسته های فزاینده  د) شریک سرسخت
 • – مهمترین روش برای مقابله با ترفندها روش مذاکره ………است  الف) روش ملایم ب) روش سخت  ج) روش اصولی  د)  هیچکدام
 • – عبارت است از مجموعه رفتارهای اکتسابی و ویژگیهای اعتقادی اعضای یک جامعه معین الف) ادراک ب) فرهنگ ج) ارتباط

د) هیجان

 • – برترین عامل و مهمترین حامل میراث فرهنگی انسان کدام است؟ الف) ادراک ب) فرهنگ ج) عادت د) زبان
 • – کدتامیک از اجزای فرهنگهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند؟ الف) سازگاری و ادب ب) زمان ج) زبان بدن د) همه موارد
 • بدترین و مخرب ترین عیب یک مذاکره کننده کدامست؟ الف) ترس ب) ستیزه پسندی ج)ستیزه گری د) الف و ج
 • – کدام گزینه جزو ویژگیهای یک فرد ستیزه گر محسوب نمی شود؟ الف) نیاز روحی و روانی برای ایجاد درگیری دارند ب) از درگیری فرار می کنند

ج) برای اجتناب از درگیری تسلیم شده و یا فرار می کنند د) مذاکره را با احتمالات منفی یکسان می بینند

 –  کدام گزینه جزو ویژگیهای یک فرد ستیزه گر محسوب می شود؟ الف) مذاکره را با احتمالات منفی یکسان می بینند  ب) از درگیری فرار می کنند

ج) برای اجتناب از درگیری تسلیم شده و یا فرار می کنند د) همه موارد

 • – توانایی مشارکت در احساسات و ایده های دیگران یعنی…..

الف) همراهی ب) همدلی ج) احترام د) مسئولیت پذیری

 • – کدام گزینه جزو ویژگیهای یک فرد ستیزه پسند  محسوب می شود؟ الف) نیاز روحی و روانی برای ایجاد درگیری دارند ب) از درگیری فرار می کنند

ج) برای اجتناب از درگیری تسلیم شده و یا فرار می کنند د) مذاکره را با احتمالات منفی یکسان می بینند

 – کدام گزینه بیانگر همدلی است؟

الف) گوش دادن و توجه به سخنان طرف مقابل در مذاکره  نمونه ای از آنست ب) خود را به حای دیگران قرار دادن

ج) توجه به خواسته های طرف مقابل همانند خواسته های خود د) پذیرفتن عواقب کارهای خود

 • – کدام گزینه بیانگر ویژگی انصاف است؟

الف) گوش دادن و توجه به سخنان طرف مقابل در مذاکره  نمونه ای از آنست ب) خود را به حای دیگران قرار دادن ج) توجه به خواسته های طرف مقابل همانند خواسته های خود د) پذیرفتن عواقب کارهای خود

 • کدام گزینه بیانگر ویژگی مسئولیت پذیری است؟

الف) گوش دادن و توجه به سخنان طرف مقابل در مذاکره  نمونه ای از آنست ب) خود را به حای دیگران قرار دادن

ج) توجه به خواسته های طرف مقابل همانند خواسته های خود د) پذیرفتن عواقب کارهای خود

 – کدام گزینه نشاندهنده احترام است؟ الف) گوش دادن و توجه به سخنان طرف مقابل در مذاکره  نمونه ای از آنست ب) خود را به حای دیگران قرار دادن

ج) توجه به خواسته های طرف مقابل همانند خواسته های خود د) پذیرفتن عواقب کارهای خود

 • – کدامیک از ویژگیهای فرد مذاکره کننده زمینه ساز اعتماد طرف مقابل می باشد؟ الف) احترام ب) انعطاف پذیری ج) صداقت د) طنز و خنده
 • – کدام گزینه بیانگر ویژگی انعطاف پذیری است؟

الف) گوش دادن و توجه به سخنان طرف مقابل در مذاکره  نمونه ای از آنست ب) خود را به حای دیگران قرار دادن

ج) توجه به خواسته های طرف مقابل همانند خواسته های خود د) برخورد ماهرانه با مشکلات و موقعیت های جدید

 –  کدام گزینه در مورد تفاوت ویژگیهای مردان و زنان نادرست است؟ الف) زنان بصورت خطی و مردان بصورت کلی فکر می کنند

 • مردان بای بیان ایده های خود نسبت به زنان از کلمات کمتری استفاده می کنند ج) زنان بر روی جزئیات دقیق می شوند د) مردان منطقی بودن را دوست دارند
  • – کدام گزینه در مورد مذاکره با همسران صحیح نمی باشد؟الف) مردان بیشتر از زنان لب به انتقاد می گشایند ب) زنان بیشتر از مردان دچار حالت تدلفعی می شوند ج) برای یک شروع ملایم مردان نقش کلیدی دارند د) همه موارد
  • – کدامیک از استراتژیهای زیر در مذاکره با همسران باید مورد استفاده قرار گیرد؟ الف) بن بست شکن ب) پیشگامی در دادن امتیاز ج) مشکل گشایی د) الف و ب
  • انسان در کدام مرحله از رندگی خود با مشکلات شکل گیری هویتی مواجه می شود؟ الف) کودکی ب) جوانی ج) میانسالی د) نوجوانی
  • – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) نزاع بر سر قدرت از درگیریهایی است که در دوران جوانی بین والدین و فرزندان رخ می دهد ب) اخلاق ، تعیین کنده درستی یا نادرستی رفتارها بر حسب معیارهای کلی و مقبول اجتماعی است

 • تائیدیه ها اگر با پست دو قبضه سفارشی به طرف مقابل تحویل شوند از نظر دادگاه مقبولیت خواهند داشت د) تائیدیه ها از نظر قانونی کم اثر تر هستند
  • – کدامیک از رویکردهای زیر بیانگر رویکرد اخلاقی قراردادی است؟ الف) تصمیم گیری برمبنای راهبرد و ارزشهای سازمان است ب) تصمیم گیری برمبنای وجدان و اعتقادات فردی است ج) درستی یک عمل با ارزیابی موافقان و مخالفان پیامدهای آن تعیین می شود د) هر عملی با معیارهای جاری اجتماعی تعیین می شود
  • – کدامیک از رویکردهای زیر بیانگر رویکرد اخلاقی قانون گرا است؟ الف) تصمیم گیری برمبنای راهبرد و ارزشهای سازمان است ب) تصمیم گیری برمبنای وجدان و اعتقادات فردی است ج) درستی یک عمل با ارزیابی موافقان و مخالفان پیامدهای آن تعیین می شود د) هر عملی با معیارهای جاری اجتماعی تعیین می شود
  • – کدامیک از رویکردهای زیر بیانگر رویکرد اخلاقی فایده گرا (نتیجه گرا) است؟ الف) تصمیم گیری برمبنای راهبرد و ارزشهای سازمان است ب) تصمیم گیری برمبنای وجدان و اعتقادات فردی است ج) درستی یک عمل با ارزیابی موافقان و مخالفان پیامدهای آن تعیین می شود د) هر عملی با معیارهای جاری اجتماعی تعیین می شود
  • – کدامیک از رویکردهای زیر بیانگر رویکرد اخلاقی شخص گرا است؟ الف) تصمیم گیری برمبنای راهبرد و ارزشهای سازمان است ب) تصمیم گیری برمبنای وجدان و اعتقادات فردی است ج) درستی یک عمل با ارزیابی موافقان و مخالفان پیامدهای آن تعیین می شود د) هر عملی با معیارهای جاری اجتماعی تعیین می شود
  • – کدام گزیته جزو عوامل رفتارهای غیراخلاقی به حساب نمی آید؟ الف) کسب سود ب) حس رقابت ج) عدالتخواهی یکطرفه د) منافع اجتماعی
  • کدامیک از موارد زیر ویژگی یک پیشنهاد مکتوب را بیان می کند؟ الف) بیانگر این است که یکی از دو طرف خواهان ورود در توافقی است که کلیاتش معلوم است ب) حاکی از شرایطی است که مقبول یک طرف است و به طرف مقابل ارائه می شود تا بپذیرد ج) قراردادیست که با جزئیات و تفصیل تنظیم و مدون شده باشد و شامل همه شروط معامله است د) به منظور صحه گذاشتن بر جزئیات توافق نوشته می شود
  • – کدامیک از مکتوبات زیر معمولاً توسط مشاورین نوشته می شود؟ الف) تائیدیه ها ب) توافقنامه رسمی ج) پیشنهاد مکتوب د) تفاهم نامه
  • – کدامیک از موارد زیر ویژگی یک توافقنامه رسمی را بیان می کند؟

الف) بیانگر این است که یکی از دو طرف خواهان ورود در توافقی است که کلیاتش معلوم است و جزئیاتش بعداً معلوم میشود ب) حاکی از شرایطی است که مقبول یک طرف است و به طرف مقابل ارائه می شود تا بپذیرد ج) قراردادیست که با جزئیات و تفصیل تنظیم و مدون شده باشد و شامل همه شروط معامله است د) به منظور صحه گذاشتن بر جزئیات توافق نوشته می شود

 • – کدامیک از موارد زیر ویژگی یک تائیدیه ها را بیان می کند؟

الف) بیانگر این است که یکی از دو طرف خواهان ورود در توافقی است که کلیاتش معلوم است و جزئیاتش بعداً معلوم میشود ب) حاکی از شرایطی است که مقبول یک طرف است و به طرف مقابل ارائه می شود تا بپذیرد ج) قراردادیست که با جزئیات و تفصیل تنظیم و مدون شده باشد و شامل همه شروط معامله است د) به منظور صحه گذاشتن بر جزئیات توافق نوشته می شود

 • – کدامیک از موارد زیر ویژگی یک تفاهم نامه را بیان می کند؟

الف) بیانگر این است که یکی از دو طرف خواهان ورود در توافقی است که کلیاتش معلوم است و جزئیاتش بعداً معلوم میشود ب) حاکی از شرایطی است که مقبول یک طرف است و به طرف مقابل ارائه می شود تا بپذیرد ج) قراردادیست که با جزئیات و تفصیل تنظیم و مدون شده باشد و شامل همه شروط معامله است د) به منظور صحه گذاشتن بر جزئیات توافق نوشته می شود

 • – کدامیک از موارد زیر جزو ویژگیهای اصلی یک مذاکره اثربخش محسوب نمی شود؟  الف) توازن  ب) کارایی  ج) کیفیت د) سادگی
 • – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ویژگی توازن در یک مذاکره اثربخش است؟ الف) درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه لرگزار شود ب) توافق عاقلانه و برای طرفین رضایتبخش باشد ج) مانع روابط متقابل شخصی نشده و روابط خوب ایجاد نماید د) همه موارد
 • کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ویژگی کارایی در یک مذاکره اثربخش است؟ الف) درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه لرگزار شود ب) توافق عاقلانه و برای طرفین رضایتبخش باشد

ج) مانع روابط متقابل شخصی نشده و روابط خوب ایجاد نماید د) همه موارد

 – کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ویژگی کیفیت در یک مذاکره اثربخش است؟ الف) درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه لرگزار شود ب) توافق عاقلانه و برای طرفین رضایتبخش باشد

ج) مانع روابط متقابل شخصی نشده و روابط خوب ایجاد نماید د) همه موارد

– کدامیک از توالی های زیر گامهای پنجگانه اصلی برای دستیابی به یک ارزش افزوده در توافقات را به ترتیب و بدرستی نشان می دهد؟

الف) تعیین منافع از طریق شناسایی نیازهای مشهود و نامشهود طرفین             شناسایی گزینه های مورد نظر از طریق شناسایی عناصر دارای ارزش اقتصادی                ترکیب عناصر دارای ارزش اقتصادی                تحلیل و انجام مبادله بسته های جایگزین شده  و تفکر در مورد توافق خلاق     تکمیل و تصحیح مبادله  از طریق محاسبات ذهنی بصورت انفرادی و جداگانه و بحث در مورد مسائل حل نشده و مکتوب کردن توافق

 • شناسایی گزینه های مورد نظر از طریق شناسایی عناصر دارای ارزش اقتصادی ترکیب عناصر دارای ارزش اقتصادی

تحلیل و انجام مبادله بسته های جایگزین شده  و تفکر در مورد توافق خلاق             تعیین منافع از طریق شناسایی نیازهای مشهود و نامشهود طرفین       تکمیل و تصحیح مبادله  از طریق محاسبات ذهنی بصورت انفرادی و جداگانه و بحث در مورد مسائل حل نشده و مکتوب کردن توافق

 • تکمیل و تصحیح مبادله از طریق محاسبات ذهنی بصورت انفرادی و جداگانه و بحث در مورد مسائل حل نشده و مکتوب کردن توافق       شناسایی گزینه های مورد نظر از طریق شناسایی عناصر دارای ارزش اقتصادی        ترکیب عناصر دارای ارزش اقتصادی     تعیین منافع از طریق شناسایی نیازهای مشهود و نامشهود طرفین د) هیچکدام
  • – کدامیک از گزینه های زیر جزو اقداماتی است که برای رسیدن به یک سود متقابل انجام می گیرد؟ الف) ایجاد کردن حق انتخاب متوع ب) ارائه پیشنهادات مکمل و جایگزین ج) شناسایی منافع هریک از طرفین و ایجاد منافع مشترک د) همه موارد
  • – کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) موضع گیری افراد متاثر از منافع آنهاست ب) مذاکره کنندگان بای دستیابی به توافق مشترک ابتدا باید طیف چانه زنی اول را مشخص نمایند ج) برای رسیدن به یک توافق مشترک فرهنگ باید به مشترک نیز دست یافت  د) در توافق کتبی وظایف برعهده طرفین و تفکیک نشده است

 

نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر

 

 • – کدام گزینه جزو فنون رسیدن به یک توافق مشترک (برد – برد) محسوب نمی شود؟
 • الف) توسعه منابع ، پل زدن
 • ب) جبران عام ، کاهش هزینه ها
 • ج) بده بستان
 • تعهد متقابل ، قرارداد حقوقی
  • – کدامیک از تعاریف زیر بیانگر فن و روش جبران عام برای رسیدن به توافق مشترک است؟
  • الف) یک طرف مذاکره آنچه را می خواهد بدست می آورد و منافع طرف مقابل از طریق دیگری که ارتباطی با این مذاکره ندارد جبران می شود
 • منابع به گونه ای توسعه می یابند که طرفین بتوانند به اهداف خود برسند
 • هیچیک از طرفین به درخواستهای آغازین خود نمی رسند ولی گزینه ای که بیشترین خواسته آنها را محقق می کند انتخاب می شود
 • یک طرف مذاکره آنچه را می خواهد بدست می آورد و و در ازای آن هزینه های طرف مقابل کاهش می یابد
  • – در کدامیک از فنون دستیابی به توافق مشترک منابع به گونه ای توسعه می یابند که طرفین بتوانند به اهداف خود برسند؟
  • الف) روش جبران ب) کاهش هزینه ها ج) پل زدن د) توسعه منابع
  • – کدامیک از تعاریف زیر بیانگر فن و روش کاهش هزینه ها برای رسیدن به توافق مشترک است؟ الف) یک طرف مذاکره آنچه را می خواهد بدست می آورد و منافع طرف مقابل از طریق دیگری که ارتباطی با این مذاکره ندارد جبران می شود
 • منابع به گونه ای توسعه می یابند که طرفین بتوانند به اهداف خود برسند
 • هیچیک از طرفین به درخواستهای آغازین خود نمی رسند ولی گزینه ای که بیشترین خواسته آنها را محقق می کند انتخاب می شود
 • یک طرف مذاکره آنچه را می خواهد بدست می آورد و و در ازای آن هزینه های طرف مقابل کاهش می یابد
  • – در کدامیک از فنون دستیابی به توافق مشترک هیچیک از طرفین به درخواستهای آغازین خود نمی رسند ولی گزینه ای که بیشترین خواسته آنها را محقق می کند انتخاب می شود 
  • الف) روش جبران ب) کاهش هزینه ها ج) پل زدن د) توسعه منابع
 • نمونه سوالات تستی درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه تهران دکترمیر
 • – کدام گزینه درمورد تفاوتهای توافق کتبی با شفاهی نادرست است؟           

الف) در توافق کتبی ارتباطات طرفین محدود و گفتاری و رسمی است ولی در توافقات شفاهی ارتباطات طرفین فشرده ، گفتاری ، غیرکلامی و رسمی و غیر رسمی است

 • در توافق کتبی آغاز و پایان قرارداد معلوم نیست و آینده نگری در قرارداد وجود ندارد ولی در قرارداد شفاهی آغاز و پایان قرارداد معلوم است و آینده نگری در قرارداد وجود دارد
 • در توافق کتبی رابطه طرفین مذاکره با یکدیگر مبتنی بر هویتشان نیست و به محتوای مذاکره محدود است ولی در مذاکره شفاهی رابطه طرفین مذاکره با یکدیگر مبتنی بر هویتشان است و به محتوای مذاکره محدود نمی شود
 • در تواق کتبی تعهدات متقابل مشخص است و الزاما تبطور دقیق بیان شده است ولی در توافق شفاهی الزامات مبهم است و خوب تعریف نشده است

 – کدام گزینه در مورد ویژگیهای یک توافق شفاهی صحیح نمی باشد؟

الف) به مسائل بصورت انفرادی پرداخته می شود

ب) محتوای مذاکره محدود نمی شود و قابل انتقال به سایر موقعیتها نیست  ج) همکاری آتی ضرورت ندارد

د) الزامات قابل اندازه گیری نیست و خوب تعریف نشده اند

 – کدام گزینه در مورد ویژگیهای یک توافق مکتوب صحیح نمی باشد؟

 الف) به مسائل بصورت مشترک پرداخته می شود

ب) محتوای مذاکره محدود و قابل انتقال به سایر موقعیتهاست  ج) همکاری آتی وجود ندارد

د) الزامات قابل اندازه گیری است

 

 


جواب سوالات

۱.)۴

۲.)۱

۳.)۳

۴.)۴

۵.)۳

۶.)۳

۷.)۳

۸.)۲

۹.)۴

۱۰.)۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *