پرفروش ترین کتاب سال در زمینه ارتباطات غیر کلامی و چهره شناسی

چهره شناسی

پرفروش ترین کتاب سال در زمینه ارتباطات غیر کلامی و چهره شناسی

 

پرفروش ترین کتاب سال در زمینه ارتباطات غیر کلامی

پرفروش ترین کتاب سال در زمینه ارتباطات غیر کلامی و چهره شناسی

در این مقاله به چهره شناسی و در زمینه ارتباطات غیر کلامی میپردازیم:

مجله مذاکره و زبان بدن

\"چهره

نوشته خرداد 1398به روز رسانی 1400

913207131 رای

دکتر مازیار میر مشاور و تحلیلگر  تخصصی


لطفا فیلم  دکتر مازیار میر مدرس ومولف تخصصی زبان بدن در آپارات https://www.aparat.com/v/3tdrG مشاهده فرمایید.


کتاب زبان بدن ایرانی

 

\"زبان

پرفروش ترین کتاب سال در زمینه ارتباطات غیر کلامی

کتاب زبان بدن ایرانی

 

نوشته دکتر مازیارمیرپژوهشگر و مدرس زبان بدن و چهره شناسی

 

سلام از اینکه این سایت را برای مطالعه انتخاب نموده اید بینهایت متشکرم

معرفی سرفصل های کتاب زبان بدن ایرانی

این کتاب یکی از برترین کتابهای ایرانی و در نوع خود منحصر بفرد ترین کتاب موجود در بازار ایران

است دکتر سید مازیار میر خلبان و کارافرین ایرانی سخنران بین المللی که در  ترکیه و شارجه و

همچنین مالزی کره تایلند ارمنستان ترکیه دبی و گرجستان و همچنین مکه و مدینه سخنرانیهای

گسترده در زمینه ارتباطات موثر و  ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن داشته و بیش از ده هزار نفر بیمه

شده خود را طی بیست سال مورد بررسی مطالعه و واکاوی قرار داده و زبان بدن را به تحلیل خود

مورد بررسی و نقد قرار داده اند .

این کتاب آنچه را که یک مدیر و یا سرپست و یا یک مشاور انتخاباتی و یا یک مشاورانتخابات شورای

شهر و یا هر نامزد انتخاباتی و حتی یک کارافرین و حتی یک دانشجو به آن نیاز دارد را در خود جای

داده و به سنت شکنیهای موجود عوام و افراد بی تجربه و  بیتخصص پایان داده است و مخصوصا

خرافه های الن پیز و پشتیبانی نویسنده از طریق شبکه های اجتماعی و کانال کتاب که در نوع خود

برای اولین بار است که در ایران چنین رفتارها و پشتیبانی هایی ارائه می گردد برای فهم و درک

بهتر و بیشتر و همچنین پشتیبانی صددرصدی.

توصیه میکنم برای بهتر مذاکره کردن این کتاب را حتما از دست ندهید این کتاب در ده هزار جلد

به چاپ ششم رسید

پرفروش ترین کتاب سال در زمینه ارتباطات غیر کلامی

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………… ۱۳
فصل اول …………………………………………………………………………. ۱۵
زبان بدن چیست؟………………………………………………………………… ۱۵
آموزش زبان بدن در فرهنگ های مختلف…………………………………….. ۱۸
مهارت های برقراری ارتباط کلامی……………………………………………… ۲۱
ارتباطات کلامی و غیرکلامی: …………………………………………………… ۲۵
آیا می خواهید به شخصیت افراد پی ببرید؟…………………………………….. ۳۲
نگرش های بین فردی در تفسیر زبان بدن: ……………………………………. ۳۳
فصل دوم………………………………………………………………………….. ۳۵
مهم ترین زبان بین المللی دنیا را یاد بگیرید……………………………………. ۳۵
وقتی او آینه شماست…………………………………………………………….. ۳۵
این دست دادن یعنی… ………………………………………………………….. ۳۶
مدل ایستادن چه چیزهایی را نشان می دهد؟………………………………….. ۳۸
علایم منفی زبان رفتار: ………………………………………………………. ۵۹
زبان بدن در مصاحبه کاری:……………………………………………………… ۶۷
باید ها و نباید ها: ………………………………………………………………….. ۶۸
حرکات فردی که در حال ابراز حقیقت است:…………………………………… ۷۱
حرکات بدن فردی که در حال دروغ گویی است:……………………………….. ۷۱
تفاوت زبان بدن در فرهنگ های مختلف………………………………………. ۷۲
دس تهایتان چه شکلی هستند؟ ………………………………………………… ۷۳
روا نشناسی مدل ابر وها: ………………………………………………………… ۷۷
با یک نگاه بفهمید او چه خصوصیاتی دارد!……………………………………. ۷۸
شخصیت شناسی از طریق لبخند: ………………………………………………. ۸۰
چگونه فکر دیگران را بخوانیم؟…………………………………………………. ۸۴
فصل سوم…………………………………………………………………………. ۸۹
ارزش دانستن زبان بدن …………………………………………………………. ۸۹
هدف: ……………………………………………………………………………… ۸۹
می خواهید در خریدهای بزرگتان موفق باشید. ………………………………… ۸۹
راه حل: ……………………………………………………………………………. ۹۰
هدف: ……………………………………………………………………………… ۹۱
شناسایی دروغگو:………………………………………………………………. ۱۰۱
بعد از دروغ، چگونه رابطه را بازسازی کنیم؟…………………………………. ۱۰۴
زبان رفتار چیست؟ ……………………………………………………………… ۱۰۵
مزایای زبان رفتار ………………………………………………………………. ۱۰۶
نشانه های حقارت نفس:……………………………………………………….. ۱۰۹
تقویت عزت نفس:……………………………………………………………… ۱۰۹
عوامل موثر در تاثیرگذاری بر دیگران………………………………………… ۱۱۰
کنترل زبان رفتار………………………………………………………………… ۱۱۲
نشانه های زبان رفتار: ………………………………………………………….. ۱۱۷
نشانه های مثبت و منفی……………………………………………………….. ۱۱۷
نشان ههای منفی ………………………………………………………………… ۱۱۷
نشان ههای مثبت………………………………………………………………… ۱۱۸
چهره شناسی …………………………………………………………………… ۱۱۹
۱ چهره باز …………………………………………………………………….. ۱۲۰
۲ چهره مغموم و گرفته ……………………………………………………….. ۱۲۱
اول سلسله اعصاب ……………………………………………………………. ۱۲۴
پیشانی ………………………………………………………………………….. ۱۲۶
چشمان ………………………………………………………………………….. ۱۲۷
ابروان …………………………………………………………………………… ۱۳۰
بینی …………………………………………………………………………….. ۱۳۱
سوراخ های بینی ……………………………………………………………….. ۱۳۲
لب ها ……………………………………………………………………………. ۱۳۲
چانه ها …………………………………………………………………………… ۱۳۴
اندام های درونی ……………………………………………………………….. ۱۳۴
غده های درونی ………………………………………………………………… ۱۳۴
گروه های خون …………………………………………………………………. ۱۳۵
ظاهربین و باطن بین …………………………………………………………… ۱۳۸
راز دست ها ……………………………………………………………………… ۱۴۰
راز پنهانی دست ها …………………………………………………………….. ۱۴۳
اشکال مختلف دست ………………………………………………………….. ۱۴۵
چشمهای او …………………………………………………………………….. ۱۴۸
دماغ او ………………………………………………………………………….. ۱۴۹
دهان او …………………………………………………………………………. ۱۵۰
دندان های او ……………………………………………………………………. ۱۵۱
موهای او ……………………………………………………………………….. ۱۵۲
ابروان او ………………………………………………………………………… ۱۵۳
مژگان او ………………………………………………………………………… ۱۵۴
گوش های او ……………………………………………………………………. ۱۵۴
چین های چهره او ……………………………………………………………… ۱۵۵
طرز دست دادن او ……………………………………………………………… ۱۵۶
دروغ در مذاکره …………………………………………………………………. ۱۵۹
تشخیص دروغ در یک دقیقه………………………………………………….. ۱۶۱
دروغ گویان حرفه ای چگونه رفتار م یکنند که گرفتار نمی شوند؟……………. ۱۶۳
چگونه کارت ویزیت خود را تقدیم کنیم………………………………………. ۱۶۷
شخصیت شناسی از روی امضا ………………………………………………… ۱۷۳
امضای آدم های مغرور …………………………………………………………. ۱۷۳
امضای برونگراها……………………………………………………………….. ۱۷۴
امضای صادقها………………………………………………………………… ۱۷۴
امضای لجبازها …………………………………………………………………. ۱۷۴
امضای عصبی ها ……………………………………………………………….. ۱۷۵
امضای درونگراها ………………………………………………………………. ۱۷۵
امضای مهربان ها ………………………………………………………………. ۱۷۵
امضای سختکوش ها…………………………………………………………… ۱۷۶
امضا خجالتی ها ………………………………………………………………. ۱۷۶
امضای منطقی ها……………………………………………………………….. ۱۷۷
امضای بی خیال ها………………………………………………………………. ۱۷۷
امضای جدی ها…………………………………………………………………. ۱۷۷
خلق یک مکتب جدید در پنج مرحله ساده: ……………………………………. ۱۷۹
گام اول:همه چیز را ساده ولی مبهم نگه دارید………………………………. ۱۷۹
گام دوم: بر مطالب دیدنی و لمس شدنی بیشتر از مطالب عقلانی تاکید کنید.. ۱۸۰
گام سوم: برای سازمان دادن گروه، از اشکال سازمان دهی مذاهب یا مکاتب دیگر استفاده کنید. ۱۸۰

گام چهارم:

منبع در آمدتان را پنهان نگه دارید/………………………………۱۸۰

پرفروش ترین کتاب سال در زمینه ارتباطات غیر کلامی

کتاب زبان بدن ایرانی

 

مازیار میر مشاور و تحلیل گر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *