نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره تستی همراه جواب دانشگاه تهران

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره تستی همراه جواب دانشگاه تهران

دکترمازیارمیر

 

۱. ساده ترین مفهوم مذاکره کدام گزینه است.
الف.مذاکره هنر چانه زنی است.
ب.مذاکره علم و هنر تمرکز است
د. گزینه الف و ب*
ج .همه گزینه ها
۲. در مذاکره اصولی تمرکز روی کدام گزینه است.
الف. اصول باشد
ب.اصول و فروع باشد
د.گزینه الف و ب
ج.هیچکدام*
۳. در تکنیک کالباسی تمرکز روی کدام گزینه است.
الف. ذره ذره *
ب. عمده و کلی
د. گزینه الف وب
ج. هیچکدام
۴.کدام گزینه زیر به قانون زرین یا طلایی معروف است؟
الف-احترام متقابل* ب-اعتماد
د-صداقت
ج-حفظ اسرار

۵.دلیل اهمیت وجود استاندارد های حقوقی در مذاکره چیست؟
الف-پیش رفتن بر مدار استانداردها
ب-استنادی برای حل اختلاف طرفین
د-مبنایی برای مراجع قانونی حل اختلاف ج-همه موارد*

۶-افرادی که هدف انها خدمت به جامعه و حفظ حکومت است؟کدام گزینه زیر را در بر می گیرد؟
الف-شخصیت حقیقی ب- شخصیت حقوقی عمومی
د-شخصیت حقوقی خصوصی
ج -شخصیت عمومی*

۷. در مذاکره غیر حرفه ای تمرکز روی کدام گزینه است؟
الف_عدل و اصناف
ب_منافع ثانویه
ب_مواضع افراطی*
ج_ همه گزینه ها
۸. در تقابل با دروغ و دروغگویان تمرکز باید روی کدام گزینه باشد
الف_ عدم افشای دروغ*
ب_برخورد شدید با طرف مقابل
ب_الف و ب
ج_ هیچکدام

۹.تفاوت بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی خصوصی چیست؟
الف-در نحوه رشد ب-لزوم ثبت
د-اهداف آنها
ج-نحوه شکل گیری*

۱۰.در مذاکرات ابتدایی بهترین کار برای نظارت بر مذاکره چیست؟
الف-خود شخص مذاکره کننده مسئول حقوقی هم هست
ب-در هر حال باید از یک نفر آگاه به مسائل حقوقی کمک گرفت
ج-استفاده از مشاور غیرحقوقی
د-استفاده از شخص ثالث که تسلط حقوقی دارد*
۱۱.حکم مذاکره کننده قرارداد آینده را انتخاب کند و بدون قصد انعقاد قرارداد با دیگران نیز گفت و گو را ادامه دهد،چیست؟

الف-مسئول شناخته می شود
ب-مسئول شناخته نشده ولی‌مقصر است
د-اگر با حسن نیت باشد مقصر نیست
د-مسئول شناخته شده و مقصر است*
۱۲.در مورد موضوع مورد توافق توجه به کدام گزینه زیر الزامی است؟
الف-موضوع قرارداد ب-موضوع قرارداد معلوم و کاملامعین
د-ارزش مالی داشته باشد
ج-همه موارد*
۱۳. پیوسته چه کسی در شروع مذاکره در مسیر شکست است
الف_پایان دهنده مذاکره
ب_امتداد دهنده مذاکره
د_مذاکره کننده
ج_شروع‌کننده‌مذاکره*
۱۴.در فرایند مذاکره به نظر می رسد کدام‌گزینه راهی بسوی تباهی است؟
الف_التزام
ب_اعتقاد
د_اعتماد*
ج_هر سه گزینه
۱۵.هر مذاکره‌ای شامل چند قسمت است؟
الف_۳*
ب_۴
ب_۵
ج_۶
۱۶.ساده تر ین‌مفهوم‌تفکر از دیدگاه مذاکره چیست؟
الف_اصول
ب_مقدمه چینی
د_گزینه الف و ب
ج_سوال و پرسشگری*
۱۷. در هر مذاکره ای باید الگوی‌اصولی ….. را مبنی مذاکره قرار دهیم ؟
الف_برد باخت
ب_باخت باخت
د_برد برد*
ج_هر سه گزینه
۱۸. مرحله پایانی مذاکره اصولی کدام است
الف_اقدامات ثانویه
ب_ فریب و نیرنگ
د_گزینه الف و ب
ج_اقدامات پس از پایان مذاکره*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *